DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., cetățean ............, născut/născută la data de ...................................., în ...................................,cu domiciliul în ............................................................................................., legitimat/legitimată cu ................, seria .................., nr. ....................., eliberat/eliberată de ..............................................., la data de ..............................,  CNP .............................., adresă email .............................................,în calitate de reprezentant legal, al ....................................................................................., cu sediul social în ..........................................................................................................., având CUI/CIF .......................................,  declar pe propria răspundere următoarele:

 

1.    Toate datele și informațiile furnizate în vederea obținerii Certificatului de Situație de Urgență (CSU), sunt complete, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat;

2.    Toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform condițiilor impuse de actele normative incidente.

3.    Îmi dau acordul privind accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și de alte instituții publice care vor oferi facilități sau măsuri de sprijin și în baza acestui CSU;

4.    Adresa de corespondență electronică indicată în cadrul solicitării CSU este veridică, funcțională, verificată de către subsemnatul și accept ca toate informațiile și documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia,  să fie considerată ca fiind corespondență transmisă oficial și recepționată;

5.    Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, pentru următorul tip de certificat:

□ TIP 1 (ALBASTRU) - pentru întreruperea activității total sau parțial,  ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
□ TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020;

6.  Entitatea pe care o reprezint:

□   NU este definită ca o organizație non-guvernamentală (ONG);
□  Este definită ca o organizație non-guvernamentală (ONG) care desfășoară și activități economice, supuse impozitării, conform prevederilor Titlului II ”Impozit pe profit” din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Toate informațiile și documentele necesare obținerii CSU, vor fi completate, respectiv încărcate sub semnătură electronică, de către:

□ Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal;
□ Domnul/Doamna ...................................................... născut/născută la data de ..............................................., în ...................................................,cu domiciliul în ..........................................................................................., legitimat/legitimată cu ................, seria ..........................., nr. ...................................., eliberat de ..............................................., la data de ............................................,  CNP ....................................., în calitate de împuternicit.

Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legale și suportarea consecințelor. 
Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 "Falsul în declarații" din Codul penal referitor la: (1) “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă”.

 

        Data                                                                     Semnătura solicitantului
..................................                                        ..................................

 

Atenție! Toate câmpurile se completează obligatoriu!