2. Pentru contractele în derulare, altele decât cele de chirie și utilități, deținătorul unui Certificat de situație de urgență poate invoca forță majoră

 

Forța majoră poate fi invocată numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri, de renegociere a contractului. 

Măsura este prevăzută tot în Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

(2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

(3) Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.

 

3. Societățile aflate în dificultate financiară pot solicita suspendarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor datorate băncilor, dar numai cu condiția prezentării certificatului pentru situație de urgență

 

Măsură este prevăzută de Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiți la art. 1 lit. b), cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;

b) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 

4. Reducerea valorii impozitului specific

 

Impozitul specific pentru anul 2020 va fi diminuat direct proporțional cu numărul de zile în care societățile care îl datorează și-au întrerupt activitatea total sau parțial, dar numai în limitele perioadei stării de urgență.  Numai că și în acest caz, de reducerea impozitului ar urma să beneficieze numai deținătorilor de Certificate de situație de urgență.  

 

Pentru contribuabilii obligați la plată impozitului specific unor activități, potrivit Legii Nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, se propune ca, pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate, să nu datoreze impozit specific.

 

În acest sens, impozitul specific stabilit potrivit Legii Nr. 170/2016, aferent anului 2020, se recalculează în mod corespunzător, fără a lua în calcul perioada în care aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate. Astfel, impozitul specific se determină prin împărțirea impozitului specific la 365 zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfășurat activitatea.  

 

De aceste condiții ar urma să beneficieze contribuabilii care întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență și care nu se află în insolvență. 

 

5. Justificare în fața partenerilor 

 

Certificatul de situație de urgență este un document oficial care se obține în baza declarației pe propria răspundere a administratorului.  

 

Certificatul de situație de urgență devine așadar un mijloc de apărare, în față partenerilor, împotriva consecințelor pe care neplata serviciilor le-ar putea avea. Utilizările de mai sus sunt de natură legală, stabilite ca atare prin acte normative oficiale.  
  
  
Am invocat acest aspect pentru că Certificatul de situație de urgență ar mai putea avea și o latură de ordin moral: partenerii ar putea înțelege mai bine starea în care deținătorul de certificat de situație de urgență se află.