II. Modul de utilizare a catalogului

1. Catalogul cuprinde următoarele informaţii necesare identificării mijlocului fix şi stabilirii duratei normale de funcţionare:
a) codul de clasificare;
b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei şi a familiei, după caz, mijloacelor fixe amortizabile;
c) limita minimă şi limita maximă a duratei normale de funcţionare, în ani.

2. Pentru stabilirea duratei normale de funcţionare a unui mijloc fix se caută succesiv în clasificare: grupa, subgrupa, clasa, subclasa şi familia, după caz.

De exemplu:
a) Pentru a stabili durata normală de funcţionare a mijlocului fix "gara" se va căuta în clasificare:
- grupa 1. Construcţii;
- subgrupa 1.3 Construcţii pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii;
- clasa 1.3.1  Clădiri pentru transporturi: autogări, gări, ...
 
Astfel la codul 1.3.1 se găseşte o durată normală de funcţionare cuprinsă între 32 - 48 ani. La punerea în funcţiune a acestui mijloc fix, se va stabili durata normală de funcţionare în limitele intervalului de la 32 ani la 48 ani.
În acest caz mijlocul fix gara este definit drept clădire.

Pentru evitarea confuziilor se precizează ca o clădire reprezintă o construcţie sub formă de incinta închisă, în care se desfăşoară o activitate umană de locuire, de producţie, de învăţământ, de sănătate, de cultură, de agrement, de servicii, de administraţie, de cult, de transport (gară), de poştă şi telecomunicaţii.

b) Pentru a stabili durata normală de funcţionare a infrastructurii unui drum cu îmbrăcăminte de beton asfaltic se va căuta în clasificare:
- grupa 1. Construcţii;
- subgrupa 1.3 Construcţii pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii;
- clasa 1.3.7  Infrastructură drumuri (publice, industriale, ...) ......;
- subclasa 1.3.7.2 Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic .....
 
Astfel la codul 1.3.7.2 se citeşte o durată normală de funcţionare cuprinsă între 20 - 30 ani, limite între care se poate stabili, numai la punerea în funcţiune, durata normală de funcţionare a mijlocului fix.

c) Pentru o moară din industria cimentului durata normală de funcţionare se găseşte astfel:
- grupa 2.Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;
- subgrupa 2.1Echipamente tehnologice (maşini, utilaje ......);
- clasa 2.1.17Maşini, utilaje şi instalaţii comune care funcţionează ....;
- subclasa 2.1.17.2  Maşini ... pentru prelucrarea mecanică a ..., mori;
- familia 2.1.17.2.1 - morile din industria cimentului.
 
Pentru codul 2.1.17.2.1 se citeşte din catalog o durată normală de funcţionare cuprinsă între 12 - 18 ani, limite între care se poate stabili, la punerea în funcţiune, durata normală de funcţionare a mijlocului fix.

3. Pentru trecerea de la vechiul catalog privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998, la noul catalog privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, se vor avea în vedere următoarele:
- Grupa 1 "Construcţii" corespunde cu vechea grupa 1 "Construcţii";
- Grupa 2 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" include vechile grupe: grupa 2 "Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)"; grupa 3 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare"; grupa 4 "Mijloace de transport"; grupa 5 "Animale şi plantaţii";
- Grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" corespunde cu vechea grupă 6 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale".

4. În anexa la catalog, se prezintă Dicţionarul de corespondenţă între codurile de clasificare şi duratele normale de funcţionare prevăzute în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 şi cele din prezentul catalog, care va asigura o încadrare corectă a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu.

5. Pentru mijloacele fixe aflate în patrimoniu, a căror valoare de intrare nu a fost recuperată integral pe calea amortizării până la data de 31 decembrie 2004, duratele normale de funcţionare rămase pot fi recalculate cu ajutorul relaţiei:

     ┌      ┐
     │    DC│
DR = │1 - ──│ x DN
     │    DV│
     └      ┘

în care:
DR - durata normală de funcţionare rămasă, în ani;
DC - durata normală de funcţionare consumată până la 31 decembrie 2004, în ani;
DV - durata normală de funcţionare după vechiul catalog aprobat prin HG 964/98, în ani;
DN - durata normală de funcţionare stabilită între limitele minime şi maxime prevăzute în noul catalog, în ani.
De exemplu:
O rampă de încărcare-descărcare are o durată normală de funcţionare după vechiul catalog, cod 1.1.10 DV = 40 ani, o durată de funcţionare consumată DC = 24 ani şi o durată normală de funcţionare după noul catalog, cod 1.1.10 DN = 30 ani. Durata normală de funcţionare rămasă se determină astfel:

     ┌      ┐
     │    24│
DR = │1 - ─-│ x 30 = 12 ani
     │    40│
     └      ┘

În acest caz valoarea rămasă neamortizată pentru acest mijloc fix va fi recuperată în următorii 12 ani.

6. Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind clasificarea şi duratele de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 964/1998, la noul Catalog privind clasificarea şi duratele de funcţionare a mijloacelor fixe, persoanele juridice enumerate la cap. I, pct. 3 pot constitui comisii tehnice pentru stabilirea duratei normale de funcţionare în cadrul plajei indicate în catalog, cu posibilitatea reclasificării unor mijloace fixe care nu s-au regăsit în vechiul catalog şi pot fi asimilate altor grupe în noul catalog.


III. Alte precizări

1. Pentru mijloacele fixe noi achiziţionate după data de 1 ianuarie 2005 se vor înscrie duratele normale de funcţionare conform prevederilor din noul catalog.
Pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinată şi în funcţie de numărul de kilometri sau numărul de ore de funcţionare prevăzut în cărţile tehnice, pentru cele achiziţionate după data de 1 ianuarie 2004.
În acest caz, amortizarea se determină prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numărul de kilometri sau numărul de ore de funcţionare prevăzute în cărţile tehnice, rezultând astfel amortizarea/km sau pe ora de funcţionare.
Amortizarea lunară se determină prin înmulţirea numărului de kilometri parcurşi sau a numărului de ore de funcţionare efectuate în fiecare lună cu amortizarea/km sau pe ora de funcţionare.

2. Investiţiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare.
Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.
În cazul clădirilor, investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acestora.
Amortizarea acestor investiţii se face fie pe durata normală de utilizare rămasă, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu până la 10% sau în cazul instituţiilor publice până la 20%. Dacă cheltuielile ulterioare se fac după expirarea duratei normale, se va stabili o nouă durată normală de către o comisie tehnică sau expert tehnic independent.
Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea stării iniţiale sunt considerate cheltuieli de reparaţii.

3. În cazul mijloacelor fixe achiziţionate cu durata normală de utilizare neconsumată, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii în funcţiune, durata normală de utilizare rămasă), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normală de funcţionare rămasă.
În cazul mijloacelor fixe achiziţionate cu durata normală de funcţionare expirată sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, durata normală de funcţionare se stabileşte de către o comisie tehnică sau expert tehnic independent.

4. Menţinerea în funcţiune a mijloacelor fixe care pot afecta protecţia vieţii, a sănătăţii şi a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian şi naval, maşini de construcţii şi de gospodărie comunală, maşini de ridicat etc.) după expirarea duratei normale de funcţionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau organisme de inspecţie tehnică abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.
5. Pentru perioada în care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizării aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normală de utilizare rămasă, începând cu luna următoare repunerii în funcţiune a acestora sau se diminuează capitalurile proprii la data scoaterii din funcţiune.

6. Fondurile bibliotecilor, muzeelor şi arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt considerate mijloace fixe.
Bunurile prevăzute la aliniatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru bunurile comune sau imobilizări financiare - alte titluri imobilizate, pentru bunurile de patrimoniu.

7. Pentru mijloacele fixe specifice sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ordonatorul de credite va aproba prin norme proprii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, clasificarea şi duratele normale de funcţionare.
În aceleaşi condiţii va fi aprobată şi clasificarea şi duratele normale de funcţionare pentru mijloacele fixe care se utilizează de către persoanele juridice, autorizate în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi specifice sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
 

 

Fișiere atașate (catalog mijloace fixe)

Durate de utilizare mijloace fixe Catalog durate de amortizare mijloace fixe (download fișier .doc)

Durate de amortizare mijloace fixe Catalog durate de amortizare mijloace fixe (download fișier .pdf)