2. La articolul 270 alineatul (4), litera c) se abroga.  

 

Lit c) de la alineatul (4) al art. 270 prevedea ca

(4) Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele operațiuni: 
c) preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziționate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 305 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operațiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parțial la data achiziției.

 

Referitor la abrogarea literei c) de la alineatul (1) al articolului 270 din Codul fiscal, Directiva 2006/112/CE prevede ca opțiune pentru statele membre că acestea pot asimila unei livrări efectuate cu plată utilizarea bunurilor de către o persoană impozabilă într-un domeniu de activitate neimpozabil, atunci când TVA a fost dedusă total sau parțial la achiziția lor.

 

Această prevedere a fost transpusă în practică la Art. 270 alin (4) lit c) dar creează probleme deoarece livrarea către sine presupune o autofactura în care se va înscrie ca bază impozabilă costul de achiziție ori costul determinat la momentul livrării.

 

Dacă de exemplu o societate produce faianță, pentru care a cumpărat materii prime de 5.000 lei pentru care a dedus TVA de 20% în sumă de 1.000 și trece la regimul de mică întreprindere, ar avea obligația să colecteze TVA pentru stocul de faianță la preț de cost, care presupune pe lângă materia primă și alte costuri (salarii, amortizarea activelor fixe utilizate, alte cheltuieli direct imputabile în costul de producție , de ex. 1.200 lei). Astfel societatea în cauză ar trebui să colecteze TVA pentru costul total al acestui stoc, respectiv pentru suma de 5000 + 1200 = 6200 lei * 19% = 1.178 lei., prin trecerea la regimul de mică întreprindere.  

 

Prevederea din directivă  este opțională și în acest caz sistemul ajustărilor de TVA prevăzute de art. 304 din Codul fiscal ar asigura un tratament fiscal mai corect. Prin mecanismul ajustărilor de TVA prevăzute de art. 304, societatea în cauză ar trebui să facă o ajustare a taxei deduse pentru materiile prime achiziționate la trecerea de la regimul de taxare la regimul de mică întreprindere, respectiv 1.000 lei.

 

3. La articolul 316, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:  

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criterii pentru evaluarea riscului fiscal.  

 

4. La articolul 316 alineatul (11) literă h) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 

h) dacă persoana impozabilă societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza legii Nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin normele metodologice se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal.  

 

Cele două modificări de mai sus constau în faptul că pe viitor, criteriile pentru evaluarea riscului fiscal vor fi stabilite prin norme metodologice ale Codului fiscal, care se aprobă prin Hotărâre de Guvern și se renunță la reglementarea criteriilor de evaluare a riscului fiscal prin ordin al Președintelui ANAF.