Ce se modifică în declarația 112 pentru anul 2018


Prevederile ordinului vizează modificarea anexelor și a Instrucțiunilor de completare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate corespunzător cu modificările din legislația specifică generată de emiterea Ordonanței de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează: 

 • modificări în ceea ce privește cotele contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajați pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, respectiv cota de 25% pentru Contribuția de asigurări sociale și Cota de 10% pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate; 
 • eliminarea contribuțiilor sociale obligatorii datorate până la data de 31 decembrie 2017 de către angajator și angajat, după caz, respectiv: 

- contribuția de asigurări pentru șomaj; 
- contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate; 
- contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale; 
- contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. 

 • eliminarea din cuprinsul declarației a categoriilor de persoane pentru care nu mai există obligația declarării și plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, cum ar fi (lista este exemplificativă și nu este completă):  

- persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii; 
- persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pentru indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; 
- persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecție socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile bănești; 
- persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni. 

 • introducerea obligației de plată a angajatorilor cu privire la contribuția de asigurări sociale în cote de 4% și 8%, pentru condiții deosebite și, respectiv, speciale de muncă; 
 • introducerea contribuției asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori și persoanele asimilate acestora în cotă de 2,25%; 
 • actualizarea corespunzătoare a anexelor la ordin potrivit modificărilor aduse legislației specifice; 
 • introducerea unor prevederi speciale referitoare la persoanele scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor în conformitate cu dispozițiile art. 60 din Codul fiscal. 

 

Ce se va cuprinde în declarația 112 în anul 2018


Creanțele fiscale incluse în noua declarație:  

 • Impozit pe venitul din salarii  
 • Contribuția de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii 
 • Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora 
 • Contribuția de asigurări sociale, datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora 
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii  
 • Contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora 
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017. 

 

Cum se depune declarația 112 în anul 2018


 Depunerea declarației 112 în anul 2018 nu va suferi modificări. Astfel, declarația se va depune: 

 • lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.  
 • trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de  plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului: 

a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice; 
b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv; 
c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv; 
d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă. 


Atenție! Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare luna din trimestru, potrivit art.147 alin. (5) din Codul fiscal. 

 

Alte termene pentru depunerea declarației  

Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat. în acest caz, declarația/declarațiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

In cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima luna a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.