Unde se depune formularul 230


  
Organul fiscal central competent este : 

  • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; 
  • organul fiscal central competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România. 

 

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau venituri din pensii și optează pentru direcționarea sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul "Anexa nr. . . . . . . . . . . La Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii". 

 

Formularul 230 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratură organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. 

 

Formularul 230 poate fi transmis și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual. 

 

Descarcă Formularul 230 - link site ANAF

 

Sursa: AJFP Olt