III. DURATA CONTRACTULUI 
 
3.1. Împrumutul se acordă pe un termen de .................................................. luni, începând de la data de .........................., și până la data de .............................. . 

 

IV. LITIGII 
 
4.1. Părțile au convenit că eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să fie deferite instanței judecătorești competente. 

 

V. CLAUZE FINALE 
 
5.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ........................ exemplare, câte unul de fiecare parte, astăzi ........................, data semnării lui. 

 

ÎMPRUMUTĂTOR                                             ÎMPRUMUTAT