Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

 

Contractul de asigurare socială (model) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei interesate ori, după caz, a mandatarului.

 

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

  • actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
  • declarația pe propria-răspundere (model);
  • procura specială autentificată în condițiile legii și care trebuie să conțină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului și ale mandatarului, respectiv cel puțin: numele, prenumele, data nașterii, adresa și CNP.

 

Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr. 163/2020, în numele persoanei care va beneficia de asigurare și de a achita contribuția de asigurări sociale, datorată de persoana asigurată.

 

Cum se calculează contribuția pentru cumpărarea de vechime în muncă

 

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul și nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. 

 

Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul contribuției de asigurări sociale datorate, este de 2230 lei. Cota contribuției de asigurări sociale prevăzute la art. III alin. (2) din OUG nr. 163/2020 pentru anul 2020 este de 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă lunară de plată este de 558 lei.

 

În situația în care, pe perioada aplicării OUG 163/2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată sau cota contribuției de asigurări sociale se modifică, contractele de asigurare aflate în derulare nu vor fi afectate. Cele două variabile noi vor fi utilizate doar în cazul contractelor de asigurare socială încheiate începând cu data intrării în vigoare a actului normativ care modifică aceste variabile.

 

Suma cu titlu de contribuție de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranșe lunare, fără a depăși data de 31.08.2021.

 

Cum se plătesc sumele pentru cumpărarea de vechime în muncă

 

Plata contribuției se poate face prin orice mijloace de plată prevăzute de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama casei teritoriale de pensii. 

 

Contractul de asigurare socială încheiat în condițiile OUG nr. 163/2020 își încetează aplicabilitatea la data la care contribuția de asigurări sociale contractată este achitată în întregime.

 

În situația în care, la data de 31.08.2021, contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plații efectuate.
După data încetării aplicabilității contractului de asigurare socială, nu se mai poate încheia act adițional la acesta.

 

În situația în care după data încetării aplicabilității contractului de asigurare socială, persoana interesată dorește să se asigure în condițiile OUG nr. 163/2020 pentru o nouă perioadă, poate încheia un nou contract de asigurare socială, cu condiția ca perioadele de asigurare cumulate din cele două contracte de asigurare socială să nu depășească 6 ani

 

Sursa: CNPP