Înscrierea pentru examenul de consultant fiscal asistent:

 

Potrivit art. 4 alin. (2) din OG nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, cu modificările și completările ulterioare, candidații la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal asistent trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) sa aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;
b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;
c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

 

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere la examen pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent (click aici);
b) curriculum vitae;
c) diploma de studii superioare în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
e) actul de identitate, în copie;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) certificatul de cazier fiscal;
h) adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de instituția medicală la care este înregistrat;
i) documentul de plată a taxei de înscriere la examen, în original (500 lei - conform Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali 1/2019). Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani -   IBAN RO36BTRL04101202D58602XX  sau  în contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001;
j)trei fotografii 2/3 cm;

 

Informații suplimentare se pot obține la tel.021/3110966.

 

 Tematica și bibliografia examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2019