Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, dosarul de înscriere va conține: 

a) cererea de înscriere la examen, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali;
b) declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali;
c) curriculum vitae;
d) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
e) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
f) actul de identitate, în copie;
g) certificatul de cazier judiciar;
h) certificatul de cazier fiscal;
i) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoși;
j) două fotografii 2/3 cm.