Care este valoarea dividendelor care pot fi distribuite trimestrial

 

Sumele care pot fi distribuite trimestrial asociaților / acționarilor se limitează la profitul contabil net realizat, însă, în funcție de situație, calculul poate include și alți factori. De exemplu, pierderile reportate din exercițiile financiare anterioare ar putea diminua valoarea dividendelor sau ar putea chiar împiedica acordarea acestora. Asta pentru că trebuie scăzute din rezultatul net realizat. Astfel, dacă pierderea reportată este mai mare decât profitul net realizat până la trimestrul la care se dorește repartizarea interimară, acordarea de dividende nu este posibilă.  

 

Legea prevede:

Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz. 

 

Dividende distribuite trimestrial - condiții


Repartizarea trimestrială a dividendelor este o opțiune care vine împreună cu o serie de condiții, respectiv:  

  • Dividendele pot fi distribuite în cursul anului numai în baza unor situații financiare interimare 

Modificarea adusă Legii Contabilității prevede:

Persoanele (...) care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare. 

Modificarea adusă Legii societăților comerciale prevede:

Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

 

  • Acolo unde este cazul, situațiile financiare interimare sunt supuse auditului sau verificării de către cenzori 

Situațiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (81) sunt supuse auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii. 
Situațiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situațiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii. 

 

Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.

 

  • După aprobarea situațiilor financiare aferente anului încheiat, se va proceda la regularizarea dividendelor. Dacă sumele plătite în timpul anului sunt mai mici decât sumele cuvenite drept dividende după închiderea exercițiului financiar, proprietarii au dreptul de a primi restul de dividende. În caz contrar, au obligația de a restitui sumele primite în plus, în termen de 60 zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. 

Potrivit modificărilor aduse legii contabilității,  

Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar potrivit alin. (31) trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.

 

  • În cazul în care restituirea dividendelor încasate în plus nu se face în termenul de 60 zile, asociații / acționarii vor avea obligația plății de dobânzi penalizatoare.  

Potrivit modificărilor aduse Legii societăților comerciale 

In cazul în care asociații sau acționarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situațiile financiare anuale, acestea se achită societății în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. în caz contrar, asociații sau acționarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare. 

 

Plata dividendelor din profituri fictive - infracțiune

 

O atenție deosebită trebuie acordată faptului că plata de dividende din profituri fictive, chiar și în cazul dividendelor interimare, constituie infracțiune: 

Se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății care: 

(...)

b) încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare și anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea. 

 

Distribuirea interimară a dividendelor în cazul societăților cooperatiste

 

Prevederi privind distribuirea interimară a dividendelor au fost adoptate și pentru societățile cooperatiste fiind modificată și Legea cooperației nr. 1/2005 cu modificări ulterioare. La rândul lor, aceste entități pot distribui dividende trimestrial:  

 

Membrii cooperatori au următoarele drepturi: 
d) să primească dividende din profitul realizat trimestrial și, respectiv, anual, proporțional cu participarea la capitalul social; 

 

Sursa: Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației