Verificarea situației fiscale personale - minuta întâlnirii

 

În minută întâlnirii, se vor face mențiuni cu privire la: 
- echipa de inspectori fiscali; 
- persoana verificată; 
- elementele consemnate în scopul verificării fiscale: documente, înscrisuri, clarificări, note explicative, 
- constatările inspectorilor; 

 

Verificarea situației fiscale personale - notele explicative

 

Notele explicative reprezintă documentele prin care inspectorii fiscali solicită explicații scrise persoanei verificate și/sau împuternicitului acesteia sau altei persoane fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice și/sau juridice, care să contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea persoanei fizice verificate și pentru fundamentarea unor constatări. 

Solicitarea de explicații scrise se va face în timpul verificării fiscale ori de câte ori sunt necesare explicații din partea persoanei verificate sau a altei persoane fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice și/sau juridice pentru definitivarea constatărilor privind situația fiscală personală. 

Întrebările vor fi formulate în scris, sub semnăturile inspectorilor fiscali. 

În cazul în care persoana în cauză nu poate răspunde sau refuză să răspundă la întrebări la momentul formulării acestora, inspectorii fiscali menționează acest fapt în minută întâlnirii și înmânează/transmit persoanei fizice un exemplar al notei explicative, în vederea completării ulterioare. 

 

Verificarea situației fiscale personale - procesul verbal

 

Procesul-verbal reprezintă actul de control care se întocmește de către inspectorii fiscali: 
- în cazul efectuării, în condițiile legii, a unei constatări la fața locului, precum și în cazul controlului inopinat; 
- în cadrul procedurii de verificare a situației fiscale personale; 
- pentru consemnarea unor fapte, în timpul verificării situației fiscale personale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni. 

 

Verificarea situației fiscale personale - invitația

 

Invitația reprezintă documentul prin care o persoana fizică este invitată la sediul organului fiscal în vederea efectuării unei acțiuni conform art. 56, 64 și 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

Persoana fizică invitată poate fi: 
- persoana supusă verificării situației fiscale personale și care nu s-a prezentat la data menționată în avizul de verificare, caz în care se menționează numărul avizului de verificare și informații privind comunicarea acestuia; 
- persoana care are sau a avut raporturi economice ori juridice cu persoana fizică supusă verificării situației fiscale personale. 

 

Verificarea situației fiscale personale - raportul de verificare fiscală

 

Raportul de verificare fiscală conține constatările inspectorilor fiscali privind situația fiscală personală și veniturile obținute de persoana fizică în cursul perioadei verificate și stă la bază emiterii actului administrativ fiscal. 

Raportul de verificare fiscală conține: date despre verificarea situației fiscale personale, date de identificare ale persoanei supuse verificării situației fiscale personale, constatări ale verificării situației fiscale personale, prezentarea discuției finale cu contribuabilul, sinteza constatărilor verificării situației fiscale personale și eventualele anexe. 

 

Verificarea situației fiscale personale - decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar

 

Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar se folosește atunci când că urmare a verificării situației fiscale personale, se modifică baza de impozitare și se stabilesc alte creanțe fiscale și se emite pentru fiecare contribuabil persoană fizică la care prin verificarea situației fiscale personale sunt constatate venituri a căror sursă nu a fost identificată și/sau venituri din surse identificate, nedeclarate, corespunzătoare categoriilor de venituri supuse impozitului pe venit. 

 

Sursa: OMFP 2117 / 2018.