Debitorii care pot beneficia de facilități: 

a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante, administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate (AJOFM/AMOFM/CRFPA), sub un milion lei; 
b) debitorii, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante, administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate (AJOFM/AMOFM/CRFPA), de un milion lei sau mai mari.


 
Obiectul facilităților fiscale 

ANOFM, prin entitățile publice subordonate cu personalitate juridică (AJOFM/AMOFM/CRFPA), acordă următoarele facilități fiscale: 
a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii Fișei de calcul/Deciziei, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifica AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. 28 alin. (1) din ordonanță; 
b) anularea obligațiilor de plată accesorii. 

 

Categoriile de obligații de plată accesorii care pot face obiectul facilităților fiscale sunt următoarele: 
a) dobânzi/majorări de întârziere; 
b) penalități de întârziere; 
c) orice alte obligații de plată accesorii. 

 

Obligațiile de plată accesorii sunt aferente: 
a) obligațiilor bugetare principale restanțe la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 23 alin. (3) din ordonanță; 
b) obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată; 
c) obligațiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv și cuprinse în decizii de imputare emise ca urmare a unui control aflat în derulare la data de 8 august 2019. 

 

Prin inspecții aflate în derulare la data de 8 august 2019 se înțelege controalele începute anterior acestei date și pentru care decizia de imputare/procesul-verbal: 
a) s-a emis și s-a comunicat începând cu data de 8 august 2019; 
b) s-a emis înainte de data de 8 august 2019 și s-a comunicat începând cu 8 august 2019. 


Reamintim că Solicitările pentru anularea obligațiilor accesorii pot fi depuse până pe 16 decembrie 2019