Înscrierea în registrul unităților de cult

Formularul Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale poartă numărul 163 și este disponibil, începând de ieri, pe site-ul ANAF.  

La depunerea cererii 163 contribuabilul primește, în recipisă, indexul de depunere a formularului. Cererea se transmite online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro. 

Potrivit art.25 alin.(1^4) din Codul fiscal, înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții: 
a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere; 
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege; 
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; 
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege; 
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală. 

Condițiile de mai sus sunt verificate de organul fiscal în a cărui evidență respectiva entitate/unitate de cult este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale. Prezentarea de către entitățile/unitățile de cult a certificatelor de atestare fiscală eliberate de direcțiile de impozite și taxe din subordinea unităților administrativ-teritoriale este necesară, deoarece organul fiscal nu deține informații privind impozitele și taxele locale datorate de contribuabili unităților administrativ-teritoriale. 

Constituirea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost reglementată de art.I pct. (1^3) din Legea nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care a fost modificat și completat art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.