si
Salariatul _______________________, cu domiciliul în Localitatea ______________, Str. ______________, Nr. ___, Bl. _______, Sc. __, Et. ____, Ap.  ____, Judetul __________, posesor al cărtii de identitate seria ___, nr. _______, eliberată de __________ la data de __________________, CNP ____________, autorizație de muncă/permis ședere în scop de muncă seria ___ nr. __________ din data ___________,

a intervenit prezentul act adițional la contractul individual de muncă nr. _______ din __________.

 

Art. 1. Se modifica elementul E. Felul muncii al contractului individual de muncă și va avea următoarele prevederi: 
Funcția/meseria _______________conform Clasificării ocupațiilor din România, Cod COR: _______________.


Art. 2. Prevederile prezentei decizii se aplică începând cu data de _______________.


Art. 3. Celelalte elemente ale contractului individual de muncă rămân neschimbate. 
 
Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, urmând să-și producă efectele începând cu data de ______________ .

 

Angajator                                                                                                  Salariat
SC  _______________ SRL                                                                    _______________
Reprezenant legal                                                                                 (Nume, prenume, semnatura)
_______________                                                                                 _______________

 

 Descarcă Model act adițional la CIM - modificare funcție

 

 Vezi mai multe modele de Acte aditionale la contractul de munca ...