SC ....................................
Str. ............................................ Nr. ............
Loc. ................................. Jud. ....................
Tel. ........................ Fax. .........................
CUI ....................................


ADEVERINȚĂ
Nr. .........../...........................


    Prin prezenta se atestă faptul că dl./dna……………….., posesor al Bl/CI ……, seria …………, nr. …………………., CNP ……………………, a fost angajatul(a) societății ........................................, CUI ............................, cu sediul social în .............................................., în baza contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parțial de ……… ore/zi, încheiat pe durată determinate / nedeterminată, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă ……..…, cu nr. ……/ …………., în funcția/ meseria de ………………………….. .

    Pe durata executării contractului individual de muncă au intervenit următoarele mutații (încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă):
 

Nr. crt.

Mutația intervenită Anul / Luna / Ziua Meseria / Funcția Salariul de bază, inclusiv sporurile care intră în calculul punctajului mediu anual

Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal

           
           
           
           

 

Începând cu data de ......................., contractul individual de muncă al domnului(ei) a încetat la data de ........................... în baza prevederilor art. ........., alin. ....... lit. ......... din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, modificată și completată. 
  
În perioada lucrată a avut .......... zile de absente nemotivate și zile concediu fără plată ........... . 
 
În perioada de la ......................... până la ................... a lucrat în grupa (I sau II de muncă), poziția nr. .................................. din anexa la Ordinul nr. ............ din ..................... al ministrului ..............................., în total ............ ani .......... luni ........ zile (.............................). 
  

Reprezentant legal,
 

Descarcă model adeverință de vechime în muncă