CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ 

 
încheiat și înregistrat sub nr _________/________________ 
în registrul general de evidență a salariaților 

 
 
A. Părțile contractului 
 
Angajator – persoană juridică/fizică . . . . . . . . . . . . , cu sediul/domiciliul în . . . . . . . . . . . . . ., înregistrată la registrul comerțului/autoritățile administrației publice din . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . . . , reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . . . . , 
 
și 
 
salariatul/salariata – domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate/pașaportului seria . . . . . nr. . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . ., autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . . . . , am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiții asupra cărora am convenit: 

 

B. Obiectul contractului: . . . . . . . . . . . .  

 

C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata . . . . . . . . . . . . urmând să înceapă activitatea la data de . . . . . . . . . . . . .; 
b) determinată, de. . . . . . . . . . . . . luni, pe perioada cuprinsă între data de. . . . . . . . . . . . . și data de . . . . . . . . . . . . /pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post. 

 

D. Locul de muncă
1. Activitatea se desfășoară la (secție/atelier/birou/serviciu/ compartiment etc.) . . . . . . . . . . . . . din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului . . . . . . . . . . . . .  
2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfășura activitatea astfel: . . . . . . . . . . . .  

 

E. Felul muncii 
Funcția/meseria . . . . . . . . . . . . . conform Clasificării ocupațiilor din România, Cod COR: . . . . . . . . . . . .  

 

F. Atribuțiile postului 
Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexa la contractul individual de muncă. 

 

F1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului: . . . . . . . . . . . . . . 

 

G. Condiții de muncă 
 
1. Activitatea se desfășoară în condiții grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase. 
 
2. Activitatea prestată se desfășoară în condiții normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

H. Durata muncii:
 
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de . . . . . . . . . . . . ore/zi, . . . . . . . . . . . . . ore/săptămâna. 
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: . . . . . . . . . . . . . (ore zi/ore noapte/inegal). 
b) Programul de lucru se poate modifică în condițiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 
 
2. O fracțiune de normă de . . . . . . . . . . . . ore/zi, . . . . . . . . . . . . ore/săptămână. 
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: . . . . . . . . . . . . (ore zi/ore noapte). 
b) Programul de lucru se poate modifică în condițiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor acestora.  

 

I. Concediul 
Durata concediului anual de odihnă este de . . . . . . . . . . . . zile lucrătoare , în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracțiune de normă). 
De asemenea,beneficiază de un concediu suplimentar de . . . . . . . . . . . . . 

 

J. Salariul : 
 
1. Salariul de bază lunar brut: . . . . . . . . . . . . . lei. 
 
2. Alte elemente constitutive:  
a) sporuri . . . . . . . . . . . . ., 
b) indemnizații . . . . . . . . . . . . ., 
b1) prestații suplimentare în bani . . . . . . . . . . . . .; 
b2) modalitatea prestațiilor suplimentare în natură . . . . . . . . . . . . ; 
c)alte adaosuri. . . . . . . . . . . . , 
 
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu orele libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă sau Legii nr. 53/2003-Codul muncii. 
 
4. Data/datele la care se plătește salariul este/sunt:. . . . . . . . . . . .  

 

K. Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncă: 
a) echipament individual de protecție . . . . . . . . . . . . ; 
b) echipament individual de lucru . . . . . . . . . . . . . ; 
c) materiale igienico-sanitare . . . . . . . . . . . . ; 
d) alimentație de protecție . . . . . . . . . . . . ; 
e) alte drepturi și obligații privind sănătatea și securitatea în muncă . . . . . . . . . . . . , 

 

L. Alte clauze: 
a) perioada de probă este de . . . . . . . . . . . . . zile calendaristice; 
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de . . . . . . . . . . . . . zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; 
c) perioadă de preaviz în cazul demisiei este de . . . . . . . . . . . . . zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003, republicată, sau contractului colectiv de muncă aplicabil; 
d) în cazul în care salariatul urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, informațiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi și în contractul individual de muncă; 
e) alte clauze. 

 

M. Drepturi și obligații generale ale părților 
 
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal; 
c) dreptul la concediu de odihnă anual; 
d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament; 
e) dreptul de securitate și sănătate în muncă; 
f) dreptul la acces la formare profesională. 
 
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații: 
a) obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului; 
b) obligația de a respecta disciplina muncii; 
c) obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu; 
d) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate; 
e) obligația de a respecta secretul de serviciu. 
 
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor: 
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului de muncă aplicabil și regulamentului intern. 
d) să stabilească obiectivele de performanță individuală ale salariatului;  
 
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: 
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activității; 
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege; 
b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborare normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă; 
c) să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă; 
d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate; 
e) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. 

 

N. Dispoziții finale 
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii și ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/național, înregistrat sub nr. . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . la Inspectoratul teritorial de muncă a județului/municipiului. . . . . . . . . . . . /Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, conform dispozițiilor legale, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. 
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

 
O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluționate de instanța judecătorească competentă material și teritorial, potrivit legii. 
 
Angajator,
Reprezentant legal,

. . . . . . . . . . . . 
Data . . . . . . . . . . . . 

 

Salariat. . . . . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . . . . .  


_______

Pe data de . . . . . . . . . . . . prezentul contract încetează în temeiul art. . . . . . . . . . . . . din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,

_______
 

 Descarcă model contract individual de muncă, versiunea 2018: 

 

 

 

Pentru realizarea acestui model ne-am folosit de materialul oferit de ITM Harghita.