Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

 

Iată, mai jos, conținutul declarației. Formularul .pdf inteligent care poate fi completat inclusiv pe telefon se poate accesa prin link-ul de la sfârșitul articolului.

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/a: ..................... domiciliat/ă în: ..................... cu reședința în fapt în: ..................... născut/ă în data de: ..................... în localitatea ..................... declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, că mă deplasez în afara locuinței, în intervalul orar 23.00 – 05.00, din  următorul/următoarele motive:

În interes profesional. Menționez că îmi desfășor activitatea profesională la instituția/societatea/organizația ..................... cu sediul în ..................... și cu punct/e de lucru la următoarele adrese: ......................................... 

Asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță

Achiziționarea de medicamente

Îngrijirea/însoțirea copilului și/sau asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități

Deces al unui membru al familiei

Data  ..................... Semnătura ....................... 

 

*Declarația pe propria răspundere poate fi scrisă de mână, cu condiția preluării tuturor elementelor prezentate mai sus.

**Declarația pe propria răspundere poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a persoanei care folosește Declarația și data pentru care este valabilă declarația.

 

Declarația pe propria răspundere poate fi completată și pe site-ul STS chiar și pe telefon (link declarație pe proprie răspundere). Utilizatorul își introduce datele personale, selectează motivul deplasării și ziua. Declarația se poate tipări sau salva în format pdf.

 

Fișier atașat (sursa: stirioficiale.ro): 

Declarație pe proprie răspundere Declarație pe proprie răspundere (fișier  .pdf editabil)