Cum se stabilește baza de impozitare pentru veniturile din închirierea camerelor în scop turistic

  
Potrivit Codului fiscal, art 85, alin (1),  

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, datorează un impozit pe venitul stabilit ca normă anuală de venit. 

  
Norma anuală de venit corespunzătoare unei camere de închiriat se determină de direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și sunt disponibile pe site ANAF: Normele anuale de venit pe anul 2017 pentru contribuabilii care realizează venituri  din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală,  având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv.  

 

Obligații fiscale, calculul și plata impozitului pentru contribuabilii care determină venitul pe baza normei de venit la închirierea de camere în scop turistic

  
Declarația privind venitul estimat / norma de venit

  
Persoanele fizice care închiriază camere în scop turistic au obligația să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, declarația privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs.  
  
Excepție fac contribuabilii care încep să realizeze astfel de venituri în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv, caz în care declarația privind venitul estimat se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 
  

Stabilirea și plata impozitului pe venit 

  
Impozitul anual datorat pentru veniturile din închirierea camerelor în scop turistic se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final. Plata acestuia se face integral la bugetul de stat, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv și 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv.  
  
Există și aici o excepție, respectiv în cazul declarațiilor privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie, cazuri în care impozitul anual datorat se stabilește prin decizie de impunere anuală, pe baza declarației privind venitul estimat/norma de venit, și se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. 
  

Încetarea sau suspendarea temporară a activității în cursul anului

  
În cazul încetării sau suspendării temporare a activității în cursul anului, contribuabilul va notifica încetarea sau suspendarea, în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăților stabilite în contul impozitului anual datorat. 
  
Pentru persoanele care obțin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu există obligația de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile. 

 

Obligații fiscale, calculul și plata impozitului pentru contribuabilii care determină venitul net în sistem real

  
Determinarea venitului net în sistem real este obligatorie pentru persoanele care închiriază în scop turistic mai mult de 5 camere și opțional pentru persoanele care nu depășesc limita de 5 camere. 

 

Opțiunea pentru determinarea impozitului în sistem real

 

Opțiunea pentru determinarea venitului în sistem real se exercită pentru fiecare an fiscal, prin completarea declarației privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv, opțiunea se exercită pentru anul fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea și depunerea declarației privind venitul estimat/norma de venit. 

  
Stabilirea și plata impozitului pe venit

  
În cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligați să efectueze plăți anticipate cu titlu de impozit către bugetul de stat, în contul impozitului anual datorat, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv și 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv. În cazul în care decizia de impunere pentru anul fiscal în curs nu a fost emisă până la data de 1 noiembrie, precum și în cazul contribuabililor care realizează astfel de venituri după data de 1 noiembrie a anului fiscal în curs, nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitul net anual urmând să fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declarației privind venitul realizat. 
  
Organul fiscal stabilește plățile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declarația privind venitul estimat/norma de venit și emite decizia de impunere, care se comunică contribuabililor. 
  
Pentru definitivarea impozitului, beneficiarii veniturilor au obligația de a depune declarația privind venitul realizat la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.  
  
Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declarației privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, iar organul fiscal stabilește impozitul anual datorat și emite decizia de impunere. 
  
Diferențele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează obligații fiscale accesorii conform Codului de procedură fiscală. 

 

Încetarea sau suspendarea temporară a activității în cursul anului

  
În cazul încetării sau suspendării temporare a activității în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăților anticipate cu titlu de impozit stabilite în contul impozitului anual datorat. 

 

Depășirea numărului de 5 camere în timpul anului

  
În cazul în care, în cursul anului fiscal, persoanele care realizează venituri din închirierea camerelor în scop turistic depășesc numărul de 5 camere, aceștia sunt obligați să notifice evenimentul, respectiv depășirea numărului de 5 camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, organul fiscal va recalcula norma de venit și plățile stabilite în contul impozitului anual datorat. 
  
Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabilește în sistem real, contribuabilii având obligația de a completa Registrul de evidența fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligați să completeze și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii plăților anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârșitul anului fiscal.  

 

Contribuții sociale pentru veniturile din închirierea camerelor în scop turistic

 

Contribuțiile datorate

  
Pentru veniturile realizate din închirierea camerelor în scop turistic, fie care se aplică norma de venit fie că se venitul se determină în sistem real, se datorează contribuția la asigurările sociale de sănătate-CASS.  
  
Astfel, potrivit Codului fiscal, art. 155, alin (1),  

Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, datorează, după caz, contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri: 
 (…) 
 e) venituri din cedarea folosinței bunurilor; 
 (…) 

 
Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate

  
Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat între parți, și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția. 
  

Plăți anticipate pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate-CASS

  
Indiferent dacă aplică norma de venit sau determină venitul net în sistem real, persoanele care obțin venituri din închirierea camerelor în scop turistic unt obligate să efectueze în cursul anului plăti anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe fiecare sursă de venit, pe baza declarației de venit estimat/norma de venit sau a declarației privind venitul realizat, după caz. 
  
Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, precum și pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuințe proprietate personală, se evidențiază lunar, iar plata se efectuează în două rate egale, pană la data de 25 iulie inclusiv și 25 noiembrie inclusiv. 
  

Cota aplicabilă pentru contribuatia de asigurări sociale de sănătate-CASS

  
Cotă aplicabilă pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate-CASS este de 5.5%, respectiv contribuția individuală.