Modificarea vectorului fiscal, prin depunerea Declaratiei 700trebuie făcută până la data de 31 martie. 

ART. 55 - Termenele de declarare a mențiunilor 

(2) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pană la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microintreprinderilor. 

 

Atenție, însă, nu în toate cazurile societățile care nu depășesc 1.000.000 EUR cifra de afaceri devin plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, ci doar cele care îndeplinesc concomitent condițiile impuse de Codul fiscal, respectiv art. 47:  

(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică romană care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 
c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile; Norme metodologice 
d) capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale; 
e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Prevederile prezentului titlu prevalează fată de prevederile Legii nr. 170/2016. 

(3) Nu intră sub incidența prezentului titlu următoarele persoane juridice române: 
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii; 
b) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii; 
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii; 
d) Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii; 
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.