Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru anularea obligațiilor accesorii

I. În cazul accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la 31.12.2018: 

- stingerea obligațiilor principale restante la 31.12.2018 până la 15.12.2019; 
- stingerea obligațiilor principale și accesoriilor scadente între 01.01- 15.12.2019 până la data depunerii cererii de anulare; 
- depunerea tuturor declarațiilor până la data depunerii cererii de anulare; 
- depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condițiilor dar nu mai târziu de 15.12.2019. 
  
II. În cazul accesoriilor aferente obligațiilor principale declarate suplimentar prin declarații rectificative cu scadența anterioară datei de 31.12.2018 inclusiv:

- depunerea declarației rectificative și plata obligației declarate, între 01.01- 15.12.2019; 
- stingerea obligațiilor principale și accesoriilor scadente între 01.01- 15.12.2019 până la data depunerii cererii de anulare; 
- depunerea tuturor declarațiilor până la data depunerii cererii de anulare; 
- depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condițiilor dar nu mai târziu de 15.12.2019. 
  
Prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală: la debitorii la care începe inspecția după intrarea în vigoare a OG nr. 6/2019 (08.08.2019), declarațiile rectificative depuse până la 18 august 2019 sunt luate în considerare de inspecție și pot beneficia de anulare. 
  
III. În cazul accesoriilor aferente obligațiilor principale cu scadență și plătite până la 31.12.2018:

- stingerea obligațiilor principale și accesoriilor scadente între 01.01- 15.12.2019 până la data depunerii cererii de anulare; 
- depunerea tuturor declarațiilor până la data depunerii cererii de anulare; 
- depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condițiilor dar nu mai târziu de 15.12.2019. 
  
IV. În cazul accesoriilor aferente obligațiilor principale cu scadență până la 31.12.2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecție în derulare la data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019:

- plata diferențelor obligațiilor fiscale principale în termenul stabilit în decizia de impunere; 
- depunerea cererii de anulare în 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. 

 

Procedura pentru anularea obligațiilor accesorii

I. Debitorul poate depune o notificare (este opțional) până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor 
Organul fiscal: 

- verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată și îl îndruma, după caz, în îndeplinirea obligațiilor declarative; 
- clarifică neconcordanțele cu contribuabilul; 
- efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale; 
- eliberează din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare, certificatul de atestare fiscală; 
- emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor; 
- nu începe sau suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligațiile accesorii amânate la plată; 
- nu stinge obligațiile accesorii amânate la plată până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. 
  
Se pot efectua plăți ale obligațiilor care reprezintă condiție pentru anulare din sumele indisponibilizate prin poprire 
  
II. Debitorul depune cererea de anulare până cel târziu la 15.12.2019  
Prevederile privind amânarea la plată a accesoriilor, neînceperea/suspendarea executării silite, ordinea specială de stingere sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii 
  
În cazul în care nu se depune notificare, accesoriile care pot fi anulate și care au fost achitate se restituie. 

III. Dacă sunt îndeplinite toate condițiile organul fiscal emite decizia de anulare a accesoriilor în cazul în care se constată neîndeplinirea condițiilor organul fiscal emite decizia de respingere a cererii de anulare.

 

Prevederi speciale pentru anularea obligațiilor accesorii

Prevederi speciale privind debitorii care beneficiază de eșalonare la plată 

Debitorii care beneficiază de eșalonarea la plată la data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019 (08.08.2019) precum și cei care obțin eșalonarea după această data: 
- pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale declarate suplimentar prin declarații rectificative, celor stabilite suplimentar prin decizii de impunere de către organele de inspecție fiscală, și celor stinse la data de 31.12.2018 dacă sunt îndeplinite condițiile cerute pentru aceste situații și își pot menține eșalonarea la plată; 
- pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la 31.12.2018 dacă finalizează eșalonarea până la 15.12.2019. Accesoriile incluse în ratele de eșalonare cu termene de plată după 08.08.2019 achitate odată cu plata ratei de eșalonare se restituie.  
  
Prevederi speciale privind debitorii care au cereri de rambursare  

Debitorii care, la data de 15.12.2019 inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea, beneficiază de anularea accesoriilor dacă achită obligațiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea. 

 

Solicitarile pentru anularea obligatiilor accesorii pot fi depuse pana pe 16 decembrie 2019.


  
Sursa: DGRFP Brașov