Antetul societatii

 

ACT ADIȚIONAL NR. _____ /___________  LA
CONTRACTUL   INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat și înregistrat sub nr. _____ / ___.___._____ în registrul general de evidentă a salariaților

 

Între:

Angajator-Persoană juridică / fizică S.C. ______________________ S.R.L., cu sediul/domiciliul în Localitatea ______________, Str. ______________, Nr. ___, Bl. _______, Sc. __, Et. ____, Ap.  ____, Judetul __________, înregistrată la ONRC din ____________, sub numărul ____________, cod fiscal _______________, telefon ______________, reprezentată legal prin _________________, în calitate de Administrator,

si

Salariatul _______________________, cu domiciliul în Localitatea ______________, Str. ______________, Nr. ___, Bl. _______, Sc. __, Et. ____, Ap.  ____, Judetul __________, posesor al cărtii de identitate seria ___, nr. _______, eliberată de __________ la data de __________________, CNP ____________, autorizație de muncă/permis ședere în scop de muncă seria ___ nr. __________ din data ___________,

a intervenit prezentul act adițional la contractul individual de muncă nr. _______ din __________.

 

Art. 1. Se modifica elementul J. Salarizare, punctul 1. al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: 

1. Salariul de bază lunar brut: _____ lei.

Art. 2. Prevederile prezentei decizii se aplică începând cu data de _______________.

Art. 3. Celelalte elemente ale contractului individual de muncă rămân neschimbate. 

 

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, urmând să-și producă efectele începând cu data de ______________ .

 

Angajator                                                                                                  Salariat
SC  _______________ SRL                                                                    _______________
Reprezenant legal                                                                                 (Nume, prenume, semnatura)
_______________                                                                                 _______________

 

Descarcă model act adițional pentru majorare salariu - 2019