Baza de calcul a impozitului pe veniturile microintreprinderilor


 Așadar,  

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; 

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție; 

c) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale; 

d) veniturile din subvenții; 

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microintreprinderilor; 

e1) veniturile din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurarilor, al pieței de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microintreprinderilor. 

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; 

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; 

h) veniturile din diferențe de curs valutar; 

i) veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora; 

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul "709", potrivit reglementărilor contabile aplicabile; 

k) veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora; 

l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului; 

m) veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin. 

 

La baza impozabilă astfel determinată, potrivit condițiilor expuse mai sus, se adaugă următoarele

a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul "609", potrivit reglementărilor contabile aplicabile; 

b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei impozabile, în cazul contribuabililor care își încetează existența, diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului; 

c) rezervele, cu excepția celor reprezentând facilități fiscale, reduse sau anulate, reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioada în care microintreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației rezervei, distribuirii acesteia către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv; 

d) rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microintreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. în situația în care rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării. 


Intervine așadar regula specifică trimestrului IV, despre care am amintit la început, respectiv rezultatul financiar provenit din evaluarea elementelor de natura creanțelor, datoriilor sau disponibilităților pe parcursul întregului an.  

 

Așadar, dacă în primele 3 trimestre ale anului veniturile din diferențele de curs valutar au fost eliminate din baza de calcul, acum, la sfârșitul anului, trebuie determinată suma care trebuie impozitată.  

 

Astfel, se face diferența între totalul veniturilor din diferențe de curs valutar (rulajele conturilor 7651 și 768) și totalul cheltuielilor cu diferențele de curs valutar (rulajele conturilor 6651 și 668): 

  • dacă diferența este pozitivă, respectiv veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, această diferență pozitivă se va include în baza de impozitare
  • în cazul în care diferența este negativă, respectiv veniturile sunt mai mici decât cheltuielile, baza de impozitare nu va fi influențată.  

 

Important: în cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii. 

 

Sponzorizarile efectuate de către microîntreprinderi 

 

Atenție! Microintreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.  

 

Sumele care nu pot fi scăzute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.