Înregistrarea contractului de fiducie:

 

Cine are obligația înregistrării contractului de fiducie și unde?

Contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului care se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții fiduciarul (organ fiscal central competent).

 

Termenul de înregistrare:

O lună de la data încheierii contractului și a modificărilor sale.

 

Modalitatea de înregistrare:

Fiduciarul depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță:

  • "Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie", (anexa nr. 2 la Ordinul ANAF 816/2020) și 
  • o copie a contractului de fiducie pe care va înscrie mențiunea "conform cu originalul" și o semnează;

Modificarea sau încetarea contractului de fiducie se înregistrează de fiduciar în termen de o lună de la data producerii, prin depunerea declarației, având bifată în formular căsuța "Modificare" sau "Încetare", după caz, însoțită de documentele justificative;

Data înregistrării contractului de fiducie, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării declarației la organul fiscal, data poștei sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

 

Evidența contractelor de fiducie

Evidența contractelor de fiducie se realizează de organul fiscal în Registrul central al fiduciilor, care se conduce informatizat.
Înregistrarea în Registrul central al fiduciilor se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii declarației.
Registrul central al fiduciilor se gestionează la nivel central, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
 

Sursa: DGRFP Brasov