Totuși, deși obligația înregistrării contractelor la autoritatea fiscală nu este obligatorie, declararea acestora constituie un avantaj în favoarea proprietarilor, în condițiile în care Codul civil, la articolul 1.798, prevede: 

Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege. 

 

Astfel, potrivit noului Ordin, contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar organul fiscal central competent este: 

a) organul fiscal central în a cărui evidență locatorul este înregistrat că plătitor de impozite, taxe și contribuții; 

b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoana fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii; 

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locațiune-în cazul persoanelor fizice nerezidente. 

 

Pentru înregistrarea contractului de locațiune, locatorul depune "Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune", însoțită de o copie a contractului de locațiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia. 

 

Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către locator. 

 

Cererea, însoțită de copia contractului de locațiune, se depune direct la registratură organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 

 

Modificarea sau încetarea contractului de locațiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifata în formular căsuța "Modificare" sau "Încetare", după caz, însoțită de documentele justificative. 

 

Un model orientativ al cererii de înregistrare a contractelor de locațiune este atașat mai jos (formularul final va fi pus la dispoziție de către ANAF) 

 

 Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune