Art. II. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, se modifică și se completează, după cum urmează:

 

1. La articolul IV, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

"(31) Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă depune, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele beneficiare.
(32) Plata indemnizației prevăzute la alin. (31) se realizează către cooperație, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenții individuale de muncă."

 

2. La articolul XVIII, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"

Art. XVIII. - (1) Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi."

 

Art. III. - Prin derogare de la dispozițiile art. 39 alin. (1) și art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește până la încetarea stării de urgență decretate.

 

Art. IV. - (1) Sumele reprezentând indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și la art. XV alin. (1), (11), (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.
(2) Măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

Art. V. - (1) Pentru categoriile de beneficiari prevăzuți de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie, prevăzut la art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, se prelungește cu 5 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, precum și pentru persoanele prevăzute la art. II pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, prevederile art. II-V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 se aplică corespunzător, iar termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgență este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(3) Pentru acordarea indemnizațiilor aferente lunii aprilie și lunilor următoare din perioada stării de urgență termenul de depunere a solicitărilor este cel prevăzut de art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020.

 

OUG 53 / 2020  Descarcă OUG 53 / 2020 - fișier pdf (sursa ANAF)

 

Sursa: ANAF