Cum justifică Guvernul emiterea acestei OUG:

  • imperativul respectării țintei de deficit de sub 3% din produsul intern brut, prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007,
  • necesitatea menținerii cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită buna funcționare a serviciilor publice,
  • creșterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizată prin creșterea presiunii fiscale asupra mediului economic și/sau al cetățenilor, se impune intensificarea eforturilor de creștere a gradului de colectare a sumelor la bugetul general consolidat,
  • necesară introducerea unui sistem de cointeresare a personalului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală care participă la obținerea unor rezultate performante pentru asigurarea unei creșteri semnificative și constante a veniturilor colectate la bugetul general consolidat,
  • gradul scăzut de satisfacție în ceea ce privește condițiile de muncă, dar și nivelul de salarizare constituie un factor important în fluctuația mare a personalului, în mod deosebit a celui cu un nivel ridicat de competență profesională, edificator în acest sens fiind faptul că în primele trei trimestre ale anului în curs au fost înregistrate 1.086 încetări ale raporturilor de serviciu în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

 

Articol iniţial (27.12.2017):

Începând cu anul 2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii, poate reține, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac, se arată în proiectul de OUG.  

 

Sursa de finanțare a acestor premii ar urma să fie:  

a) impozite, taxe și contribuții, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită; 
b) obligații fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită; 
c) valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală; 
d) repararea prejudiciului material și sume confiscate prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită. 
  
Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exercițiu financiar, cu condiția ca actele prevăzute la alin.(1) prin care au fost stabilite sumele respective să rămână definitive în sistemul cailor de atac în același exercițiu financiar. 
  
 Aceste venituri proprii ar urma să se utilizeze pentru acordarea de premii personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală.