De asemenea s-a introdus posibilitatea ca părțile să poată opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii, iar în raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată.

 

Modificări propuse: 

  • Părțile pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, după caz, semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală și emisă de un furnizor de servicii de încredere calificat.
  • Contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate se arhivează de către angajator în arhive electronice care vor fi puse la dispoziția organelor de control competente la solicitarea acestora.
  • Părțile pot opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii.
  • În raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată.
  • Forma scrisă a înscrisurilor cerută de prezenta lege se consideră îndeplinită și dacă înscrisul este întocmit în formă electronică și este semnat cu semnătură electronică calificată însoțită de marcă temporală emisă de un prestator de servicii autorizat de autoritatea competentă la nivel național.

 

Se completează dispozițiile art.161 alin (2) din Codul muncii cu obligația de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, a copiei contractului individual de muncă/actului adițional.

Copia contractului individual de muncă/actului adițional se păstrează la locul de (...) pe suport electronic sau pe suport hârtie, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal și se pune la dispoziția organelor de control competente, la solicitarea acestora.

 

Sursa: MMPS