Planul de conturi general, 2018, societăţi comerciale

 

Clasa 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate

 

10. Capital și rezerve
  101. Capital
    1011. Capital subscris nevărsat (P)
    1012. Capital subscris vărsat (P)
    1015. Patrimoniul regiei (P)
    1016. Patrimoniul public (P)
    1017. Patrimoniul privat (P)
    1018. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (P)
  103. Alte elemente de capitaluri proprii
    1031. Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)
    1033. Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină (A/P)
    1038. Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării și alte elemente de capitaluri proprii (A/P)
  104. Prime de capital
    1041. Prime de emisiune (P)
    1042. Prime de fuziune/divizare (P)
    1043. Prime de aport (P)
    1044. Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P)
  105. Rezerve din reevaluare (P)
  106. Rezerve
    1061. Rezerve legale (P)
    1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
    1068. Alte rezerve (P)
  107. Diferențe de curs valutar din conversie (A/P)
  108. Interese care nu controlează
    1081. Interese care nu controlează - rezultatul exercițiului financiar (A/P)
    1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)
  109. Acțiuni proprii
    1091. Acțiuni proprii deținute pe termen scurt (A)
    1092. Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A)
    1095. Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)
11. Rezultatul reportat
  117. Rezultatul reportat
    1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)
    1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 2911 (A/P)
    1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)
    1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
    1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
    1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (A/P)
12. Rezultatul exercițiului financiar
  121. Profit sau pierdere (A/P)
  129. Repartizarea profitului (A)
14. Câștiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
  141. Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
    1411. Câștiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
    1412. Câștiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
  149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
    1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
    1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute (A)
    1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
15. Provizioane
  151. Provizioane
    1511. Provizioane pentru litigii (P)
    1512. Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)
    1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea (P)
    1514. Provizioane pentru restructurare (P)
    1515. Provizioane pentru pensii și obligații similare (P)
    1516. Provizioane pentru impozite (P)
    1517. Provizioane pentru terminarea contractului de muncă (P)
    1518. Alte provizioane (P)
16. Împrumuturi și datorii asimilate
  161. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
    1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)
    1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci (P)
    1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)
    1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P)
  162. Credite bancare pe termen lung
    1621. Credite bancare pe termen lung (P)
    1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P)
    1623. Credite externe guvernamentale (P)
    1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
    1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)
    1626. Credite de la trezoreria statului (P)
    1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
  166. Datorii care privesc imobilizările financiare
    1661. Datorii față de entitățile afiliate (P)
    1663. Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
  167. Alte împrumuturi și datorii asimilate (P)
  168. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
    1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (P)
    1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
    1685. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate (P)
    1686. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
    1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P)
  169. Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii
    1691. Prime privind rambursarea obligațiunilor (A)
    1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)

 

Clasa 2 - Conturi de imobilizări

 

20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  201. Cheltuieli de constituire (A)
  203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
  205. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (A)
  206. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (A)
  207. Fond comercial
    2071. Fond comercial pozitiv (A)
    2075. Fond comercial negativ (P)
  208. Alte imobilizări necorporale (A)
21. Imobilizări corporale
  211. Terenuri și amenajări de terenuri (A)
    2111. Terenuri
    2112. Amenajări de terenuri
  212. Construcții (A)
  213. Instalații tehnice și mijloace de transport
    2131. Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) (A)
    2132. Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (A)
    2133. Mijloace de transport (A)
  214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (A)
  215. Investiții imobiliare (A)
  216. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (A)
  217. Active biologice productive (A)
22. Imobilizări corporale în curs de aprovizionare
  223. Instalații tehnice și mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)
  224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare (A)
  227. Active biologice productive în curs de aprovizionare (A)
23. Imobilizări în curs
  231. Imobilizări corporale în curs de execuție (A)
  235. Investiții imobiliare în curs de execuție (A)
26. Imobilizări financiare
  261. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)
  262. Acțiuni deținute la entități asociate (A)
  263. Acțiuni deținute la entități controlate în comun (A)
  264. Titluri puse în echivalență (A)
  265. Alte titluri imobilizate (A)
  266. Certificate verzi amânate (A)
  267. Creanțe imobilizate
    2671. Sume de încasat de la entitățile afiliate (A)
    2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile afiliate (A)
    2673. Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)
    2674. Dobânda aferentă creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)
    2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
    2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
    2677. Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A)
    2678. Alte creanțe imobilizate (A)
    2679. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)
  269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
    2691. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)
    2692. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate (P)
    2693. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități controlate în comun (P)
    2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)
28. Amortizări privind imobilizările
  280. Amortizări privind imobilizările necorporale
    2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
    2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)
    2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (P)
    2807. Amortizarea fondului comercial (P)
    2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
  281. Amortizări privind imobilizările corporale
    2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
    2812. Amortizarea construcțiilor (P)
    2813. Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)
    2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)
    2815. Amortizarea investițiilor imobiliare (P)
    2816. Amortizarea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (P)
    2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)
29. Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor
  290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
    2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor și activelor similare (P)
    2906. Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (P)
    2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
  291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale
    2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri (P)
    2912. Ajustări pentru deprecierea construcțiilor (P)
    2913. Ajustări pentru deprecierea instalațiilor și mijloacelor de transport (P)
    2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
    2915. Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare (P)
    2916. Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (P)
    2917. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive (P)
  293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție
    2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție (P)
    2935. Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare în curs de execuție (P)
  296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
    2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P)
    2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entități asociate și entități controlate în comun (P)
    2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
    2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entitățile afiliate (P)
    2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)
    2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
    2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate (P)

 

Clasa 3 - Conturi de stocuri și producție în curs de execuție

 

30. Stocuri de materii prime și materiale
  301. Materii prime (A)
  302. Materiale consumabile
    3021. Materiale auxiliare (A)
    3022. Combustibili (A)
    3023. Materiale pentru ambalat (A)
    3024. Piese de schimb (A)
    3025. Semințe și materiale de plantat (A)
    3026. Furaje (A)
    3028. Alte materiale consumabile (A)
  303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
  308. Diferențe de preț la materii prime și materiale (A/P)
32. Stocuri în curs de aprovizionare
  321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)
  322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
  323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A)
  326. Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A)
  327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)
  328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)
33. Producție în curs de execuție
  331. Produse în curs de execuție (A)
  332. Servicii în curs de execuție (A)
34. PRODUSE
  341. Semifabricate (A)
  345. Produse finite (A)
  346. Produse reziduale (A)
  347. Produse agricole (A)
  348. Diferențe de preț la produse (A/P)
35. STOCURI AFLATE LA TERȚI
  351. Materii și materiale aflate la terți (A)
  354. Produse aflate la terți (A)
  356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terți (A)
  357. Mărfuri aflate la terți (A)
  358. Ambalaje aflate la terți (A)
36. Active biologice de natura stocurilor
  361. Active biologice de natura stocurilor (A)
  368. Diferențe de preț la active biologice de natura stocurilor (A/P)
37. MĂRFURI
  371. Mărfuri (A)
  378. Diferențe de preț la mărfuri (A/P)
38. Ambalaje
  381. Ambalaje (A)
  388. Diferențe de preț la ambalaje (A/P)
39. Ajustări pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție
  391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)
  392. Ajustări pentru deprecierea materialelor
    3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
    3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
  393. Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție (P)
  394. Ajustări pentru deprecierea produselor
    3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)
    3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)
    3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)
    3947. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P)
  395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți
    3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor și materialelor aflate la terți (P)
    3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terți (P)
    3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terți (P)
    3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terți (P)
    3955. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terți (P)
    3956. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terți (P)
    3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terți (P)
    3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terți (P)
  396. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P)
  397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)
  398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)


Clasa 4 - Conturi de terți


40. Furnizori și conturi asimilate
  401. Furnizori (P)
  403. Efecte de plătit (P)
  404. Furnizori de imobilizări (P)
  405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
  408. Furnizori - facturi nesosite (P)
  409. Furnizori - debitori
    4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
    4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)
    4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
    4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)
41. Clienți și conturi asimilate
  411. Clienți
    4111. Clienți (A)
    4118. Clienți incerți sau în litigiu (A)
  413. Efecte de primit de la clienți (A)
  418. Clienți - facturi de întocmit (A)
  419. Clienți - creditori (P)
42. Personal și conturi asimilate
  421. Personal - salarii datorate (P)
  423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
  424. Prime reprezentând participarea personalului la profit (P)
  425. Avansuri acordate personalului (A)
  426. Drepturi de personal neridicate (P)
  427. Rețineri din salarii datorate terților (P)
  428. Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul
    4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)
    4282. Alte creanțe în legătură cu personalul (A)
43. Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate
  431. Asigurări sociale
    4311. Contribuția unității la asigurările sociale (P)
    4312. Contribuția personalului la asigurările sociale (P)
    4313. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)
    4314. Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate (P)
    4315. Contribuția de asigurări sociale (P)
    4316. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P) 
    4318. Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate
  436. Contribuția asiguratorie pentru muncă (P)
  437. Ajutor de șomaj
    4371. Contribuția unității la fondul de șomaj (P)
    4372. Contribuția personalului la fondul de șomaj (P)
  438. Alte datorii și creanțe sociale
    4381. Alte datorii sociale (P)
    4382. Alte creanțe sociale (A)
44. Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate
  441. Impozitul pe profit/venit
    4411. Impozitul pe profit (P)
    4418. Impozitul pe venit (P)
  442. Taxa pe valoarea adăugată
    4423. TVA de plată (P)
    4424. TVA de recuperat (A)
    4426. TVA deductibilă (A)
    4427. TVA colectată (P)
    4428. TVA neexigibilă (A/P)
  444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
  445. Subvenții
    4451. Subvenții guvernamentale (A)
    4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții (A)
    4458. Alte sume primite cu caracter de subvenții (A)
  446. Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (P)
  447. Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (P)
  448. Alte datorii și creanțe cu bugetul statului
    4481. Alte datorii față de bugetul statului (P)
    4482. Alte creanțe privind bugetul statului (A)
45. Grup și acționari/asociați
  451. Decontări între entitățile afiliate
    4511. Decontări între entitățile afiliate (A/P)
    4518. Dobânzi aferente decontărilor între entitățile afiliate (A/P)
  453. Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
    4531. Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate
    4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A/P)
  455. Sume datorate acționarilor/asociaților
    4551. Acționari/Asociați - conturi curente (P)
    4558. Acționari/Asociați - dobânzi la conturi curente (P)
  456. Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P)
  457. Dividende de plată (P)
  458. Decontări din operațiuni în participație
    4581. Decontări din operațiuni în participație - pasiv (P)
    4582. Decontări din operațiuni în participație - activ (A)
46. Debitori și creditori diverși
  461. Debitori diverși (A)
  462. Creditori diverși (P)
  466. Decontări din operațiuni de fiducie
    4661. Datorii din operațiuni de fiducie (P)
    4662. Creanțe din operațiuni de fiducie (A)
47. Conturi de subvenții, regularizare și asimilate
  471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
  472. Venituri înregistrate în avans (P)
  473. Decontări din operațiuni în curs de clarificare (A/P)
  475. Subvenții pentru investiții
    4751. Subvenții guvernamentale pentru investiții (P)
    4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții (P)
    4753. Donații pentru investiții (P)
    4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
    4758. Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții (P)
  478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P)
48. Decontări în cadrul unității
  481. Decontări între unitate și subunități (A/P)
  482. Decontări între subunități (A/P)
49. Ajustări pentru deprecierea creanțelor
  491. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți (P)
  495. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (P)
  496. Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși (P)


Clasa 5 - Conturi de trezorerie


50. Investiții pe termen scurt
  501. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)
  505. Obligațiuni emise și răscumpărate (A)
  506. Obligațiuni (A)
  507. Certificate verzi primite (A)
  508. Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate
    5081. Alte titluri de plasament (A)
    5088. Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament (A)
  509. Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt
    5091. Vărsăminte de efectuat pentru acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)
    5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiții pe termen scurt (P)
51. Conturi la bănci
  511. Valori de încasat
    5112. Cecuri de încasat (A)
    5113. Efecte de încasat (A)
    5114. Efecte remise spre scontare (A)
  512. Conturi curente la bănci
    5121. Conturi la bănci în lei (A)
    5124. Conturi la bănci în valută (A)
    5125. Sume în curs de decontare (A)
    5126. Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A)
    5127. Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A)
  518. Dobânzi
    5186. Dobânzi de plătit (P)
    5187. Dobânzi de încasat (A)
  519. Credite bancare pe termen scurt
    5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
    5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadență (P)
    5193. Credite externe guvernamentale (P)
    5194. Credite externe garantate de stat (P)
    5195. Credite externe garantate de bănci (P)
    5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)
    5197. Credite interne garantate de stat (P)
    5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53. Casa
  531. Casa
    5311. Casa în lei (A)
    5314. Casa în valută (A)
  532. Alte valori
    5321. Timbre fiscale și poștale (A)
    5322. Bilete de tratament și odihnă (A)
    5323. Tichete și bilete de călătorie (A)
    5328. Alte valori (A)
54. Acreditive
  541. Acreditive
    5411. Acreditive în lei (A)
    5414. Acreditive în valută (A)
  542. Avansuri de trezorerie (A)
58. Viramente interne
  581. Viramente interne (A/P)
59. Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie
  591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor deținute la entitățile afiliate (P)
  595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate (P)
  596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor (P)
  598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate (P)


Clasa 6 - Conturi de cheltuieli


60. Cheltuieli privind stocurile
  601. Cheltuieli cu materiile prime
  602. Cheltuieli cu materialele consumabile
    6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
    6022. Cheltuieli privind combustibilii
    6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
    6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
    6025. Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat
    6026. Cheltuieli privind furajele
    6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
  603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
  604. Cheltuieli privind materialele nestocate
  605. Cheltuieli privind energia și apa
  606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
  607. Cheltuieli privind mărfurile
  608. Cheltuieli privind ambalajele
  609. Reduceri comerciale primite
61. Cheltuieli cu serviciile executate de terți
  611. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
  612. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile
  613. Cheltuieli cu primele de asigurare
  614. Cheltuieli cu studiile și cercetările
  615. Cheltuieli cu pregătirea personalului
62. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți
  621. Cheltuieli cu colaboratorii
  622. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
  623. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
  624. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
  625. Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări
  626. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
  627. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
  628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
  635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
64. Cheltuieli cu personalul
  641. Cheltuieli cu salariile personalului
  642. Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților
    6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților
    6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților
  643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
  644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
  645. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială
    6451. Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale
    6452. Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj
    6453. Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
    6455. Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările de viață
    6456. Cheltuieli privind contribuția unității la fondurile de pensii facultative
    6457. Cheltuieli privind contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate
    6458. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială
  646. Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă
65. Alte cheltuieli de exploatare
  651. Cheltuieli din operațiuni de fiducie
    6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei
    6512. Cheltuieli din derularea operațiunilor de fiducie
    6513. Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie
  652. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător
  654. Pierderi din creanțe și debitori diverși
  655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
  658. Alte cheltuieli de exploatare
    6581. Despăgubiri, amenzi și penalități
    6582. Donații acordate
    6583. Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital
    6584. Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări
    6586. Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale
    6587. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare
    6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. Cheltuieli financiare
  663. Pierderi din creanțe legate de participații
  664. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
    6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
    6642. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate
  665. Cheltuieli din diferențe de curs valutar
    6651. Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută
    6652. Diferențe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină
  666. Cheltuieli privind dobânzile
  667. Cheltuieli privind sconturile acordate
  668. Alte cheltuieli financiare
68. Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare
  681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere
    6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
    6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
    6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
    6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
    6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
  686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare
    6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
    6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
    6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante
    6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat
    6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii
69. Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite
  691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
  698. Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus


Clasa 7 - Conturi de venituri


70. Cifra de afaceri netă
  701. Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole și a activelor biologice de natura stocurilor
    7015. Venituri din vânzarea produselor finite
    7017. Venituri din vânzarea produselor agricole
    7018. Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor
  702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
  703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
  704. Venituri din servicii prestate
  705. Venituri din studii și cercetări
  706. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii
  707. Venituri din vânzarea mărfurilor
  708. Venituri din activități diverse
  709. Reduceri comerciale acordate
71. Venituri aferente costului producției în curs de execuție
  711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
  712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție
72. Venituri din producția de imobilizări
  721. Venituri din producția de imobilizări necorporale
  722. Venituri din producția de imobilizări corporale
  725. Venituri din producția de investiții imobiliare
74. Venituri din subvenții de exploatare
  741. Venituri din subvenții de exploatare
    7411. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
    7412. Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale
    7413. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe
    7414. Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului
    7415. Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecție socială
    7416. Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
    7417. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare
    7418. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată
    7419. Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
75. Alte venituri din exploatare
  751. Venituri din operațiuni de fiducie
    7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei
    7512. Venituri din derularea operațiunilor de fiducie
    7513. Venituri din lichidarea operațiunilor de fiducie.
  754. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși
  755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
  758. Alte venituri din exploatare
    7581. Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități
    7582. Venituri din donații primite
    7583. Venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital
    7584. Venituri din subvenții pentru investiții
    7586. Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale.
    7588. Alte venituri din exploatare
76. Venituri financiare
  761. Venituri din imobilizări financiare
    7611. Venituri din acțiuni deținute la entitățile afiliate
    7612. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate
    7613. Venituri din acțiuni deținute la entități controlate în comun
    7615. Venituri din alte imobilizări financiare
  762. Venituri din investiții financiare pe termen scurt
  764. Venituri din investiții financiare cedate
    7641. Venituri din imobilizări financiare cedate
    7642. Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate
  765. Venituri din diferențe de curs valutar
    7651. Diferențe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută
    7652. Diferențe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină
  766. Venituri din dobânzi
  767. Venituri din sconturi obținute
  768. Alte venituri financiare
78. Venituri din provizioane, amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare
  781. Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
    7812. Venituri din provizioane
    7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
    7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
    7815. Venituri din fondul comercial negativ
  786. Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare
    7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
    7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
    7865. Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat


Clasa 8 - conturi speciale


80. Conturi în afara bilanțului
  801. Angajamente acordate
    8011. Giruri și garanții acordate
    8018. Alte angajamente acordate
  802. Angajamente primite
    8021. Giruri și garanții primite
    8028. Alte angajamente primite
  803. Alte conturi în afara bilanțului
    8031. Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare;
    8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
    8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie
    8034. Debitori scoși din activ, urmăriți în continuare
    8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință
    8036. Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate
    8037. Efecte scontate neajunse la scadență
    8038. Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare
    8039. Alte valori în afara bilanțului
  804. Certificate verzi
  805. Dobânzi aferente contractelor de leasing și altor contracte asimilate, neajunse la scadență
    8051. Dobânzi de plătit
    8052. Dobânzi de încasat
  806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  807. Active contingente
  808. Datorii contingente
  809. Creanțe preluate prin cesionare
89. Bilanț
  891. Bilanț de deschidere
  892. Bilanț de închidere


Clasa 9 - conturi de gestiune


90. Decontări interne
  901. Decontări interne privind cheltuielile
  902. Decontări interne privind producția obținută
  903. Decontări interne privind diferențele de preț
92. Conturi de calculație
  921. Cheltuielile activității de bază
  922. Cheltuielile activităților auxiliare
  923. Cheltuieli indirecte de producție
  924. Cheltuieli generale de administrație
  925. Cheltuieli de desfacere
93. Costul producției
  931. Costul producției obținute
  933. Costul producției în curs de execuție

 

Descarcă:  

Planul de conturi 2018, fișier .doc 

Planul de conturi 2018, fișier .pdf