Situații financiare interimare - reguli de întocmire

 

Întocmirea de situații financiare interimare este una dintre obligațiile pe care trebuie să le respecte societățile care acordă dividende interimare. Acestea trebuie întocmite ori de câte ori se optează pentru repartizarea trimestrială a dividendelor.  

 

Potrivit acestuia, entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere. Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende. 

 

Iată câteva reguli care trebuie respectate la întocmirea situațiilor financiare:   

 • situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar;  
 • în vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a evaluării acestor elemente. Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.  
 • situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.  
 • situațiile financiare interimare se întocmesc în limba română și în moneda națională.  
 • situațiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:  
  • numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;  
  • calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizata potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România);  
  • numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.