Pe baza informațiilor astfel obținute, organul fiscal central competent întocmește lista contribuabililor care au realizat venituri din activități independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale și al căror venit net/brut este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative.

 

Organul fiscal central competent notifică fiecare contribuabil înscris în listă și asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte în vederea audierii.

 

În termen de 15 zile de la data comunicării notificării, organul fiscal central competent elimină din listă contribuabilii care, în urma notificării, și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal central competent.

 

Pentru fiecare contribuabil din listă care nu s-a prezentat pentru audiere, organul fiscal central competent solicită prezența în vederea unei noi audieri, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte la organul fiscal. În cadrul audierii acesta are dreptul să își exprime în scris punctul de vedere sau să notifice despre renunțarea la acest drept. Contribuabilii care, în urma audierii, și-au îndeplinit obligațiile declarative sau depun documente justificative care atestă faptul că nu datorează contribuție de asigurări sociale sunt eliminați din listă.

 

Pentru contribuabilii din lista rezultată după eliminările anterioare se estimează baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, la nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative și se întocmește "Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată". Referatul se întocmește într-un singur exemplar, se verifică și se avizează de către conducătorul organului fiscal central competent, precum și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.