Organul fiscal central competent identifică și întocmește lista contribuabililor care au realizat venituri din sursele anterioare, a căror valoare netă/brută/încasată cumulată, după caz, se situează la nivelul a cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri.

 

Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală se verifică în formularul 112, precum și în evidențele fiscale dacă acestea au realizat venituri din pensii sau/și venituri din salarii și asimilate acestora. În situația în care au fost realizate venituri din categoriile menționate cel puțin o lună în perioada de realizare a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, acestea din urmă nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe țară.

Lista trebuie să conțină următoarele informații:
a) datele de identificare ale persoanei fizice (cod numeric personal/număr de identificare fiscală, nume și prenume, domiciliu fiscal);
b) categoria de venit realizat;
c) venitul realizat.

 

Din listă se elimină următoarele categorii de contribuabili:
a) contribuabilii care au depus declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și au declarat contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată, la secțiunea corespunzătoare de la capitolul I;
b) contribuabilii care au depus declarația unică estimativă și care au completat capitolul II din declarație, prin declararea la secțiunea corespunzătoare a contribuției de asigurări sociale de sănătate calculată la plafonul minim de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative;
c) contribuabilii care au realizat în mod exclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din contracte de activitate sportivă, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlurilor II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal, în regim de reținere la sursă a impozitului, pentru care venitul net/brut cumulat, declarat de plătitorii de venituri în formularul 112, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară;
d) contribuabilii pentru care plătitorii de venituri au reținut la sursă contribuția de asigurări sociale de sănătate calculată la plafonul minim anual și declarată în formularul 112;
e) persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care dețin o asigurare pentru boală și maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.

 

În urma eliminărilor rezultă lista contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale de sănătate.

 

Organul fiscal central competent parcurge etapele de notificare și audiere a contribuabililor înscriși în lista rezultată ca urmare a eliminărilor anterioare.

 

Pentru contribuabilii din lista rezultată în urma parcurgerii etapelor de notificare și audiere se stabilește baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, la nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative și se întocmește "Referatul privind estimarea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată". Referatul se întocmește într-un singur exemplar, se verifică și se avizează de către conducătorul organului fiscal central competent, precum și de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare și prin prezenta procedură.

 

Pe baza datelor din referat, organul fiscal central competent emite "Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice".