Întrebare: Perioada de 3 luni prevăzută art. I alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2020 este alcătuită din luni consecutive sau pot fi și luni consecutive?

Răspuns: Ținând cont de dispozițiile art. I alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2020, coroborate cu dispozițiile art. 2552 din Legea  nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele trei luni sunt consecutive. 

 

Întrebare: Care este data de la care se acordă măsura prevăzută la art. I alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2020: data reluării activității și încetării, pe cale de consecință, a suspendării contractelor individuale de muncă ale angajaților sau data depunerii cererii și celorlalte documente prevăzute de art. II alin.(2) din ordonanța de urgență?

Răspuns: Tinând cont de cele menționate la punctul 3, termenul de aplicare a prevederilor art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2020 este data de 1 iunie 2020, cele 3 luni consecutive fiind aplicate de la această dată.

 

Întrebare: Care sunt domeniile/codurile CAEN pentru care se acordă indemnizația de șomaj tehnic, prevăzută de art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare, prelungită potrivit art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2020, după ridicarea restricțiilor?

Răspuns: Actele normative respective nu reglementează acordarea indemnizației pe bază de coduri CAEN ci doar se raportează la domenii în care se mențin restricții de activitate potrivit deciziilor autorităților competente. În acest sens, pentru perioada stării de alertă s-au aplicat Hotărârea Guvernului nr.394/2020, Hotărârea Guvernului nr.434/2020, Hotărârea Guvernului nr.443/2020, Hotărârea Guvernului nr.465/2020, Hotărârea Guvernului nr.476/2020, Hotărârea Guvernului nr.553/2020, Hotărârea Guvernului nr.668/2020, Hotărârea Guvernului nr.713/2020 și Hotărârea Guvernului nr.729/2020. 
Această din urmă hotărâre se aplică din 1 septembrie 2020, solicitarea de drepturi pentru domeniile restricționate reglementate de aceasta urmând să se realizeze din luna octombrie 2020. Pentru această nouă hotărâre, în aplicarea prevederilor OUG nr.30/2020 și ale OUG nr.32/2020, în perioada următoare se vor elabora ordine pentru modificarea și/sau completarea ordinelor anterioare care privesc formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizațiilor prevăzute de OUG nr.30/2020 în noile condiții prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.729/2020.

 

Întrebare: Un angajator poate beneficia în aceeași perioadă sau în perioade diferite de mai multe măsuri prevăzute atât de Ordonanță de urgență a Guvernului nr.92/2020, cât și de Ordonanță de urgență a Guvernului nr.132/2020?

Răspuns: Potrivit prevederilor art.7 alin.(2) din OUG nr.132/2020 „Indemnizația prevăzută la art.1 alin.(4) nu se cumulează pentru acelaşi angajat cu măsura prevăzută la art.5, cu măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I și III din Ordonanță de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative și nici cu măsurile de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzute de Legea nr.76/2002, cu modificările și completările ulterioare”. 

 

Întrebare: Reducerea cu până la 50% a programului de lucru, prevăzută la art.1 alin.(1) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr.132/2020, presupune doar reducerea numărului de ore zilnic sau poate fi transpusă și în zile?

Răspuns: Potrivit art. 111 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare.”

 

Întrebare: În ce situații nu se poate recupera indemnizația prevăzută la art.1 alin.(1) de la bugetul asigurărilor pentru șomaj?

Răspuns: Ordonanța de urgență nr.132/2020 nu prevede astfel de situații.

 

Întrebare: Dispozițiile art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 sunt aplicabile și în cazul agenților de muncă temporară?

Răspuns: OUG nr. 132/2020 prevede acordarea măsurii de la art.5, decontarea sumei de 41,5% numai pentru contractele individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni. Contractul de muncă temporară este un alt tip de contract cu regim juridic diferit de contractul de muncă pe durată determinată.

 

Întrebare: Un agent de muncă temporară poate beneficia de prevederile art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020ș În caz afirmativ, cum se poate proceda pentru accesarea sprijinului financiar în condițiile în care Revisal nu permite raportarea prestării activității în regim de telemuncă?

Răspuns: Agentul de muncă temporară poate beneficia de sprijinul prevăzut la art.6 din OUG nr.132/2020 însă numai pentru proprii angajați încadrați cu contract individual de muncă.

 

Întrebare: Care este perioada în care se pot achiziționa pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă, respectiv perioada stării de urgență sau alertă, perioada anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 sau perioada ulterioară intrării în vigoare a ordonanței de urgență invocate, respectiv perioada ulterioară publicării ordonanței de urgență și până la publicarea ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art.6 alin.(3) din aceeași ordonanță de urgență, sau perioada ulterioară publicării ordinului menționat? 

Răspuns: Pentru aplicarea art.6 din OUG nr.132/2020, bunurile și serviciile tehnologice pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă se pot achiziționa ulterior publicării și intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii prevăzut la alin.(3) din acelaşi articol.

 

Întrebare: Sprijinul financiar prevăzut la art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 se acordă angajatorilor pentru telesalariaţi încadrați cu contracte individuale de muncă indiferent de tipul acestora, respectiv contracte individuale de muncă încheiate pe durată determinată sau pe durată nedeterminată, cu normă întreagă sau cu timp parțial?

Răspuns:Sprijinul prevăzut de art.6 din OUG nr.132/2020 se acordă angajatorilor pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare. Potrivit prevederilor art.87 din Legea nr.53/2003, “referitor la condițiile de angajare și de muncă, salariații cu contract individual de muncă pe durată determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili”.