În ceea ce privește cererea, aceasta a fost modificată astfel încât să facă referire la ancheta desfășurată de DSP, având forma următoare:  

 

Subsemnatul/ (a),.........., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului.........., CUI/CIF.......... cu sediul social în localitatea.........., str........... nr..........., județul........../municipiul.........., sectorul.........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a anchetei efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Județului........../Municipiului București, pe perioada stării de alertă, activitatea a fost suspendată pentru perioada.........., potrivit Deciziei nr.........../.......... DSP.........., pe care o atașez, în copie, la prezenta declarație. 
  
Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . . 
 
Semnătura . . . . . . . . . . 
 
Data . . . . . . . . . . 

 

Și lista cu persoanele cărora li s-a suspendat contractul și pentru care se cere indemnizația a fost modificată, dar modificările sunt nesemnificative.