9. Pregătirea și experiență: 

a) studii medii sau superioare; 
b) cunoștințe de limba engleză sau franceză, operare pe calculator, dactilografiere, telefonie; 
c) disponibilități de dialog, comportament civilizat. 

 

10. Autoritate și libertate organizatorică: 
Dacă este cazul 
 
11. Responsabilități și sarcini: 
- asigură păstrarea registrului unic de intrări / ieșiri al organizației; 
- asigură activitatea de telefonie centrală a organizației; 
- asigură activitatea de informații generale pentru public; 
- întocmește planul fondului necesar protocolului; 
- stabilește necesarul de consumabile pentru personalul companiei și comandarea consumabilelor necesare (papetărie, protocol) ; 
- păstrează confidențialitatea tuturor informațiilor referitoare la organizație; 
- duce la îndeplinire orice sarcină trasată de superiorul direct sau directorul general; 
- răspunde de preluarea corespondenței sosită pe adresa firmei (plicuri, faxuri, oferte etc); 
- răspunde de buna circulație a corespondenței (corespondența este înmânată numai destinatarului, iar, în cazul în care nu este precizat un destinatar, se înmânează șefului direct; 
- asigură și răspunde de expedierea în bune condiții a tuturor faxurilor și scrisorilor; 
- ține o evidență a tuturor numerelor de telefon, fax, precum și a adreselor care îi sunt aduse la cunoștință în diferite moduri; 
- asigură informarea asupra oricărui număr de telefon cerut de către angajații firmei (chiar prin apelarea serviciului de informații); 
- preia toate apelurile telefonice și le direcționează în funcție de cererea interlocutorului, aflând identitatea acestuia pe care trebuie să o comunice; 
- ține evidența solicitărilor directe și a apelurilor telefonice în absența persoanelor căutate și asigură operativ informarea acestora; 
- primește persoanele din afară și le îndrumă spre departamentele competențe sau sală de întâlniri; 
- îndeplinește activitățile de protocol; 
- furnizează cu amabilitate informațiile solicitate; 
- răspunde de redactarea de adeverințe, cereri diverse, delegații respectând formatele utilizate în firmă; 
- întocmește situații sau documente la cererea superiorului direct; 
- răspunde de înregistrarea documentelor redactate și de evidența lor; 
- răspunde de transmiterea cererilor de abonamente la reviste și ziare; urmărește și verifică primirea lor; 
- asigură arhivarea în ordine a documentelor care îi sunt înmânate, a faxurilor trimise și primite; 
- face copii XEROX pentru documentele care îi sunt înmânate; 
  
12. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 
Dacă este cazul 
 
13. Semnături: 
 
14. Data semnării: