9. Pregătirea și experiența: 
  
NIVEL DE STUDII: studii superioare 
CURSURI DE PREGĂTIRE: management, finanțe, vânzări, legislație 
EXPERIENȚĂ ÎN SPECIALITATE: minim 5 ani 
EXPERIENȚĂ PE POST: minim 3 ani 

CUNOȘTINȚE NECESARE: 

 • Cunoștințe privind procesul de vânzare 
 • Cunoștințe privind tehnici de negociere 
 • Cunoștințe de management 
 • Microsoft Office 
 • Cunoașterea în profunzime a pieței locale 
 • Cunoașterea generală a mediului de afaceri românesc 
 • Cunoștințe minime de contabilitate primară 
 • Cunoașterea legislației în domeniu 

 

APTITUDINI ȘI DEPRINDERI NECESARE: 

 • Aptitudine generală de învățare 
 • Aptitudini de comunicare 
 • Aptitudini de calcul 
 • Aptitudinea de a lucra cu documente 
 • Planificare și organizare a operațiilor și activităților 
 • Abilități de negociere 
 • Acordare și transmitere de informații 

 

CERINȚE PENTRU EXERCITARE: 

 • Inteligență de nivel superior 
 • Spirit organizatoric 
 • Echilibru emoțional 
 • Capacitate de a evalua și a lua decizii 
 • Capacitate de a lucra cu oamenii 
 • Rezistență mare la stres 
 • Ușurință, claritate și coerență în exprimare 
 • Punctualitate 


 
CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gândire strategică, spontaneitate, spirit practic, informarea, ajutorarea și dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea și controlul oamenilor, ambiție, încredere în sine, activism, energie, fluență verbală. 
  
10. Autoritate și libertate organizatorică: 
Dacă este cazul 
  
11. Responsabilități și sarcini: 
  
1. Stabilește obiectivele de dezvoltare ale firmei, în concordanță cu strategia elaborată de Consiliul de Administrație 

 • Stabilește anual, împreună cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 și 36 de luni 
 • Comunică obiectivele și urmărește ca acestea să fie comunicate întregului personal 
 • Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor 
 • Stabilește obiective personale și pentru top-management în strictă concordanță cu obiectivele firmei 

 

2. Aprobă bugetul și rectificările acestuia 

 • Participă la elaborarea bugetului, analizează propunerile înaintate, operează corecțiile necesare și aprobă bugetul final 
 • Aprobă sistemul de raportare folosit pentru urmărirea realizării bugetului 

 

3. Identifică oportunități de afaceri 

 • Monitorizează piața și identifică tendințele de dezvoltare 
 • Analizează oportunitățile/constrângerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic și social 
 • Identifică modalități de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanță cu tendințele pieței 
 • Identifică și atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 

 

4. Reprezintă firma în relațiile protocolare cu furnizorii, clienții și alte organisme/organizații cu impact real/potențial asupra rezultatelor firmei 

 • Asigură o bună imagine a firmei pe piață 
 • Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienți, organisme financiare și instituții guvernamentale din țară și din străinătate 
 • Dezvoltă relații pozitive cu persoane-cheie în vederea întăririi poziției firmei 

 

5. Asigură managementul firmei 

 • Comunică managementului valorile și obiectivele strategice ale firmei 
 • Stabilește obiectivele managerilor din subordine, termenele-limită și modalitățile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor 
 • Aprobă procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuție, financiare, service, resurse umane) 
 • Participă la elaborarea și implementarea sistemelor de raportare și a sistemului de calitate 
 • Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine 
 • Asigură un climat de comunicare și încurajare a inițiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite 
 • Identifică nevoile de recrutare și participă la selecția, integrarea și dezvoltarea managementului firmei 
 • Participă la programele de elaborare și actualizare a fișelor de post ale managerilor din subordine 
 • Evaluează periodic activitatea managerilor din subordine 
 • Negociază și conciliază situațiile conflictuale apărute în relațiile interpersonale 
 • Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajații din subordine 
 • Asigură respectarea normelor interne de funcționare de către personalul din subordine 
 • Stabilește măsuri de eficientizare a activității personalului din subordine 

 

6. Asigură rețeaua de relații necesară dezvoltării activității firmei 

 • Evaluează potențialul furnizorilor și al clienților 
 • Stabilește posibile căi de colaborare și decide asupra parteneriatelor strategice 
 • Elaborează planuri de afaceri și le implementează 
 • Dezvoltă relații pozitive cu personalul firmei în vederea motivării și a creșterii gradului de implicare în activitatea firmei 

 

RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI: 

Legat de activitățile specifice, răspunde de: 

 • Calitatea relației cu furnizorii și clienții 
 • Folosirea eficientă a resurselor firmei 
 • Respectarea obligațiilor firmei față de furnizori, clienți, organele financiare și organismele guvernamentale 
 • Asigurarea drepturilor bănești ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale și legislației muncii 
 • Îndeplinirea la termen și în conformitate cu dispozițiile legale a obligațiilor față de bănci, furnizori și clienți 
 • Calitatea climatului organizațional 
 • Calitatea managementului firmei 
 • Corectitudinea datelor raportate 

 

Legat de funcțiile manageriale, răspunde de: 

 • Coordonarea eficientă a personalului din subordine 
 • Utilarea corespunzătoare a subordonaților cu echipamentele și consumabilele necesare 
 • Calitatea pregătirii profesionale a angajaților din subordine 

 

Legat de disciplina muncii, răspunde de: 

 • Îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate 
 • Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru 
 • Se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează firma 

 

AUTORITATEA POSTULUI: 

 • Decide asupra noilor direcții de dezvoltare 
 • Stabilește planurile de vânzări și profit 
 • Aprobă bugetele și corecțiile necesare 
 • Semnează documentele de angajare, colaborare și încetare a relațiilor de muncă 
 • Semnează deciziile de modificare a funcției/salariului pentru angajații firmei 
 • Semnează organigramă și nomenclatorul de funcții al firmei 
 • Semnează contracte cu furnizorii, clienții și partenerii strategici 
 • Aprobă procedurile de interes general ale firmei 
 • Semnează referate de investiții, statele de plată și rapoartele financiare ale firmei 
 • Solicită rapoarte de activitate și ia măsurile necesare în vederea creșterii eficienței activității firmei 
 • Utilizează echipamente/consumabile/materiale, mașina și calculatorul puse la dispoziție de firmă 
 • Stabilește prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine 
 • Aprobă recompense/penalizări, prelungirea/încetarea activității după perioada de probă a angajaților 
 • Aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine 


  
12. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 
  
Dacă este cazul 
  
13. Semnături: 
  
14. Data semnării: