Datele la care face referire textul din hotărâre sunt: 

  • pe de o parte datele referitoare la angajator (art. 3 alin (2) lit a):  

datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituție/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare-CUI, codul de identificare fiscală-CIF, sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal-pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal-CNP, domiciliul-pentru persoanele fizice; 

  • iar pe de altă parte datele referitoare la persoana angajată:  

b) datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal-CNP, cetățenia și țara de proveniență-Uniunea Europeană-UE, non-UE, Spațiul Economic European-SEE; 
c) data încheierii contractului individual de muncă și data începerii activității; 
d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative; 
e) tipul contractului individual de muncă; 
f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată; 
g) durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial; 
h) salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă; 
i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară.

 

Datele prevăzute mai sus sunt obligatoriu de înregistrat în registru la încheierea unui contract de muncă nou.