Modificări ale OUG 32/2020 (care modifică OUG 30/2020) 

 

7. În cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cooperația este cea care se ocupă de obținerea indemnizației. Cooperația va face plata persoanelor cu care are încheiate convenții individuale de muncă în termen de 3 zile de la primirea sumelor.  

(31) Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea acordării sumelor necesare plătii indemnizației, cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă depune, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele beneficiare. 

(32) Plata indemnizației prevăzute la alin. (31) se realizează către cooperație, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenții individuale de muncă." 

 

8. Persoanele a căror perioadă de șomaj încetează în timpul stării de urgență vor primi în continuare indemnizația de șomaj, până la încetarea stării de urgență.  

Prin derogare de la dispozițiile art. 39 alin. (1) și art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește până la încetarea stării de urgență decretate. 

 

9. Sumele reprezentând indemnizațiile primite de la stat (șomaj tehnic, indemnizația pentru profesioniști, etc) nu sunt supuse executării silite prin poprire, pe durata acordării lor, indiferent dacă se suportă sau nu de către stat sau de către angajator. Măsura este valabilă pe perioada stării de urgență și încă 60 zile de la încetarea acesteia.  

(1) Sumele reprezentând indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și la art. XV alin. (1), (11), (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă. 
(2) Măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență. 

 

10. Profesioniștii (PFA, II, IF, profesii liberale) au la dispoziție încă 5 zile lucrătoare pentru a solicita indemnizația aferentă lunii martie (vezi și ANPIS: 28 aprilie și 6 mai, termene limită pentru solicitarea indemnizației aferente lunii martie). 

(1) Pentru categoriile de beneficiari prevăzuți de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie, prevăzut la art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, se prelungește cu 5 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

 

11. Avocații, nou introduși drept beneficiari ai indemnizației, au la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a solicita indemnizația aferentă lunii martie (vezi și ANPIS: 28 aprilie și 6 mai, termene limită pentru solicitarea indemnizației aferente lunii martie). 

(2) Pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, precum și pentru persoanele prevăzute la art. II pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, prevederile art. II-V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 se aplică corespunzător, iar termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgență este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

 

12. Pentru indemnizatiile aferente lunilor aprilie si mai cererea si documentele aferente se transmit la agentiile teritoriale pana pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

(3) Pentru acordarea indemnizatiilor aferente lunii aprilie si lunilor urmatoare din perioada starii de urgenta termenul de depunere a solicitarilor este cel prevazut de art. V alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2020.