8. Relații funcționale: 

 • are relații de serviciu cu toate serviciile, birourile și alte entități funcționale;  
 • are relații cu persoane juridice și persoane fizice care au tangență cu sfera sa de activitate. 

 

9. Pregătirea și experiență: 


Studii:  

 • absolvent al învățământului superior economic de specialitate;  

 

Vechime:  

 • să probeze o vechime de cel puțin 3 ani în domeniu, cuprinzând toate aspectele activității financiar-contabile.

 

Cunoștințe:  

 • să posede cunoștințe temeinice în ceea ce privește sistemul organizatoric și financiar-contabil;  
 • să posede cunoștințe solide în ceea ce privește legislația în vigoare privind domeniul financiar-contabil;  
 • să probeze o bună cunoaștere a conducerii contabilității computerizate;  

 

Aptitudini:  

 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);  
 • capacitate de organizare și conducere a activității serviciului;  
 • capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; 
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;  

 

Atitudini:  

 • obiectivitate în aprecierea și analiza situațiilor economice, financiare și sociale, receptivitate, spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare)  

  
10. Autoritate și libertate organizatorică: 
Dacă este cazul  

 

11. Responsabilități și sarcini: 

 • organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;  
 • asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale societății;  
 • organizează și coordonează contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;  
 • urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării);  
 • organizează și coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum și persoanele care exercită acest control;  
 • răspunde de consemnarea corectă și la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul societății și de înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  
 • răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul societății. Pe document se va trece în mod obligatoriu numele, prenumele și funcția celui care îl întocmește, semnează și răspunde de realitatea datelor trecute în acestea;  
 • răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activității, cel puțin odată pe an, pe parcursul funcționării sale, în orice situații prevăzute de lege și de câte ori directorul general al societății o cere;  
 • organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;  
 • răspunde de evidența formularelor cu regim special;  
 • organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale;  
 • răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puțin lunar și inopinat controlul casieriei, atât sub aspectul existenței faptice a valorilor bănești cît și sub aspectul securității acestora;  
 • asigură și răspunde îndeplinirea la termen a obligațiilor societății față de bugetul statului și terți în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;  
 • supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;  
 • supraveghează reconcilierea și închiderea conturilor;  
 • asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare;  
 • efectuează analiza financiar contabilă pe bază de bilanț, pe care o prezintă în consiliul de administrație și respectiv adunării generale a asociaților;  
 • este consultat de către entitățile funcționale ale societății în legătură cu problemele referitoare la activitatea serviciului;  
 • este consultat de către conducerea societății în probleme care sunt de competența serviciului;  
 • avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidență, decontări, cheltuieli-venituri, bilanț, analize de sistem, tehnică de calcul;  
 • participă la susținerea și discutarea lucrărilor elaborate în cadrul serviciului;  
 • întocmește aprecieri asupra activității desfășurate de personalul din subordine și propune pentru promovare și stimulare materială pe cei mai buni;  
 • reprezintă societatea în cazurile încredințate prin delegare;  
 • răspunde de eficiența și calitatea lucrărilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;  
 • răspunde de buna pregătire profesională a salariaților din subordine și propune măsuri pentru perfecționarea cunoștințelor acestora;  
 • răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în cadrul serviciului pe care îl coordonează;  
 • răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum și de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică și financiar-contabilă;  
 • răspunde disciplinar, civil, material și penal, pentru pagubele provocate unității prin executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora. 

 

12. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora: 
Dacă este cazul 

 

13. Semnături: 

 

14. Data semnării: