Situații financiare interimare 30 septembrie 2018 - reguli de întocmire

 

Iată câteva reguli care trebuie respectate la întocmirea situațiilor financiare:   

 • situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar;  
 • în vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a evaluării acestor elemente. Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.  
 • situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.  
 • situațiile financiare interimare se întocmesc în limba romană și în monedă națională.  
 • situațiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:  
  • numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;  
  • calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România);  
  • numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.  


Ce cuprind situațiile financiare interimare

 

Situațiile financiare interimare cuprind următoarele:   

 • pentru microentităti: bilanț prescurtat și contul prescurtat de profit și pierdere;  
 • pentru entități mici: bilanț prescurtat și contul de profit și pierdere;  
 • pentru entități mijlocii și mari: bilanț și contul de profit și pierdere;  
 • pentru entitățile de interes public: bilanț și contul de profit și pierdere. 

 

Situații financiare interimare-formulare ANAF

 

Formularele pentru situațiile financiare interimare au fost publicate de ANAF și sunt disponibile aici: Formulare situații financiare interimare - ANAF 
  

Termenul de depunere a situațiilor financiare interimare

Situațiile financiare se depun în termen de 30 zile de la data aprobării acestora de către adunarea generală a asociaților / acționarilor.