Cerere șomaj tehnic angajator

 

CERERE

Angajator ............................................
Adresă sediu social .............................
............................................................
CUI/CIF ...............................................
Cont bancar nr ...................................
Telefon  ..............................................
E-mail .................................................

 

Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană  ....................... /Municipiului București

 

Subsemnatul/ (a), ....................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ..............................., cu sediul social în localitatea..........................................., str ............... nr ..........., județul ..................../municipiul..............................., sectorul......, vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, pentru un număr de .......... persoane, în sumă totală de ...................... lei brut, aferentă perioadei ....................................

 

Anexez prezentei:

- declarație pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate (anexa nr. 1);

- lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2).

 

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ............................................
Semnătura ............................
Data ...................

 

Declarație pe propria răspundere angajator

 

ANEXA Nr. 1 la cerere


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE


Subsemnatul/ (a), ....................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ............................................................., CUI/CIF ............................... cu sediul social în localitatea ............................................, str.......................................... nr............, județul .................... / municipiul ..........................., sectorul .........., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, activitatea a fost redusă sau a fost întreruptă temporar total sau parțial.

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................................
Semnătura ...............................
Data ........................................
 

Lista persoanelor cu contractele de muncă suspendate

 

ANEXA Nr. 2 la cerere

LISTA


persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.

Numele și prenumele salariatului CNP Nivelul de educație (ISCED) Reședința (urban/rural)

Salariul de bază brut

corespunzător locului

de muncă ocupat

Data suspendării

contractului individual

de muncă*)

Numărul de zile

aferente suspendării

contractului individual

de muncă în perioada

stării de urgență

Indemnizația solicitată**)

1                
2                
...                
TOTAL  

 

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .............................
Semnătura ...................................
Data .............................................
 

*) Conform Registrului general de evidență a salariaților.
**) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
 

Procedura de transmitere a documentelor

 

Angajatorii vor transmite online Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM), fiecare în județul în care are sediul social, documentele necesare pentru obținerea fondurilor de la stat în vederea acoperirii salariilor/veniturilor angajaților lor care se află în șomaj tehnic (detalii ...). Fiecare AJOFM are o adresă de email dedicată pentru preluarea documentelor.

 

Documente atașate (sursa ANOFM):

Cerere somaj tehnic angajator Cerere șomaj tehnic angajator (fișier .docx)

Cerere somaj tehnic Cerere șomaj tehnic angajator (fișier .pdf)

Declaratie pe propria raspundere angajator Declarație pe propria răspundere angajator (fișier .docx)

Declaratie pe propria raspundere somaj tehnic angajator Declarație pe propria răspundere angajator (fișier .pdf)

Lista persoanelor cu contractele de munca suspendate Lista persoanelor cu contractele de muncă suspendate (fișier .xslx)