Cerere indemnizație PFA

 

Către
AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

CERERE

 

Subsemnatul ......................................., în calitate de .......................................... (Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. și data autorizației de funcționare sau tip, nr. și data documentului care atestă profesia sau a documentului/contractului în baza căruia își desfășoară activitatea.) în cadrul ............................ (denumirea completă), cu domiciliul/sediul în localitatea ..............................................................., str ......................................................... nr ..., județul .......... / municipiul  ........................ sectorul ........................., identificat cu CI/BI seria .... nr ....................., CNP ......................, telefon ............................., e-mail ..................................................., vă solicit acordarea indemnizației pentru perioada.......... ca urmare a întreruperii activității, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în contul al cărui titular sunt ........................................................................., deschis la ....................................

Atașez:
□ copie după actul de identitate
□ copie după extrasul de cont
□ declarația pe propria răspundere
    
Data .................................
Numele și prenumele (în clar)  .................................. 
Semnătura ........................................
 

Declarație pe propria răspundere PFA

 

Către
AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI . . . . . . . . . ./MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul ........................................................, cu domiciliul/sediul în localitatea ..............................., str ...................................................... nr ........, județul................../municipiul ....................................., sectorul .........., identificat cu CI/BI seria ....... nr ..........., CNP ................................, telefon ......................, e-mail ................................................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, activitatea desfășurată a fost întreruptă începând cu data de...........
    
Data .....................................
Numele și prenumele (în clar) .....................................
Semnătura .....................................
 

Transmiterea documentelor


Documentele se transmit către Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) (detalii ...). Fisierul complet va contine: cererea semnata + copie CI +declaratia pe propria raspundere semnata + extras de cont al PFA,II,IF,PF, dupa caz. Adresele de email din fiecare județ, unde pot fi trimise documentele pot fi găsite aici: Adrese email ANOFM judete.

 

Documente atașate (sursa: mmanpis.ro):

Cerere Indemnizatie PFA Cerere indemnizație PFA

Declaratie pe propria raspundere PFa Declarație pe propria răspundere PFA