Situații financiare interimare - reguli de întocmire și prezentare

 

Iată câteva reguli care trebuie respectate la întocmirea situațiilor financiare:  

 • situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar; 
 • în vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a evaluării acestor elemente. Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 
 • situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii. 
 • situațiile financiare interimare se întocmesc în limba română și în monedă națională. 
 • situațiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: 
  • numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar; 
  • calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România); 
  • numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. 

 

Situațiile financiare interimare se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților. 
 
Sursa: Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabi