PROCES VERBAL DE INVENTARIERE

Încheiat astăzi  _____________

 

Comisia de inventariere și evaluare, înființată în baza deciziei nr. ____ din ________, compusă din : 
  
Responsabil: ___________________ 
Membri:___________________, ___________________, ___________________ 
  
a efectuat inventarierea elementelor de activ, capitaluri proprii și datorii ale SC ____________________ SRL / SA, luând ca bază listele de evidență din gestiune și contabilitate cu soldurile astfel evidențiate la data de _____________________.   
  
Inventarierea s-a efectuat prin confruntarea datelor înscrise în situațiile analitice și listele de inventariere cu cele din evidența din gestiune și contabilitate prin sortare, așezare, numărare, verificare, măsurare etc. 
  
Au fost inventariate următoarele gestiuni : 
-    Materii prime; 
-    Materiale; 
-     ____________________ 
-     ____________________ 

Precum și următoarele elemente patrimoniale :  
- Capitaluri proprii 
- Creanțe 
- Datorii 
- Conturi la bănci 
- ____________________ 
- ____________________ 
  
Inventarierea elementelor patrimoniale s-a desfășurat în perioada : ___________-___________, astfel:  
- Gestiunea X: ___________ 
- Gestiunea Y: ___________ 
- Alte elemente: ___________ 
 
Concluzii și propuneri 
  
În urma inventarierii s-au constatat următoarele: 

A. Elementele de activ, capitaluri proprii și datorii care nu au o existentă fizică, materială sunt conforme cu soldurile conturilor din evidențele contabile conform situației analitice din ANEXA NR __. 
[Dacă este cazul] Excepție fac elementele patrimoniale prezentate în ANEXA NR. __ pentru care s-au determinat cauzele care și generat diferențele și pentru care s-au luat măsurile propuse în cadrul aceleiași anexe – pentru aceste diferențe s-au propus ajustări. 
  
B. Disponibilitățile bănești (conturi la bănci, cecuri, numerar în casierie, tichete [se adaugă alte elemente dacă este cazul] s-au inventariat conform prevederilor legale, astfel:  
Disponibilitățile aflate în conturi la bănci s-au inventariat prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din evidențele contabile. 
- Numerarul în casierie s-a inventariat prin identificare sumelor din casierie și compararea valorii acestora cu evidențele contabile. 
- [se adaugă alte elemente, dacă este cazul] 
  
C. Activele necorporale. Soldul activelor necorporale din contabilitate corespund cu valoarea din facturilor reprezentând programe și licențe, conform tabelului ANEXA NR __. 
Inventarierea activelor necorporale s-a efectuat prin constatarea existenței acestora. [Unele din aceste active sunt amortizate 100% dar sunt încă în uz.] 
[Se propun spre scoatere din gestiune următoarele active necorporale – ANEXA NR. __] 
  
D. Activele corporale deținute de societate au fost inventariate pe categorii, așa cum au fost ele înregistrate în contabilitate, și [corespund / nu corespund] cu soldurile din contabilitate, conform tabelelor din  ANEXELE NR __, __, __. 
[Se propun spre casare următoarele active corporale – ANEXA NR. __] 
  
E. Obiectele de inventar regăsite în Lista obiectelor de inventar se regăsesc în patrimoniul societății, conform detalierii din ANEXA NR. __. 
[Se propun spre casare următoarele obiecte de inventar – ANEXA NR. __] 
  
F. Stocurile societății sunt împărțite pe categorii, astfel :  
- materii prime; 
- materiale; 
- mărfuri; 
- ____________; 
- ____________; 
  
Inventarierea stocurilor s-a efectuat prin compararea datelor constatate faptic în gestiunea fizică și înscrise în listele de inventar din ANEXELE NR. __, __, __,   cu cele din evidența din gestiune și contabilitate .  
  
S-au constatat următoarele diferențe pentru care se fac propunerile regăsite în anexele specifice:  
- un plus în gestiunea __________  conform tabelului ANEXA NR. __ 
- un plus în gestiunea __________  conform tabelului ANEXA NR. __ 
  
Stocuri care se compensează:  
Pentru următoarele gestiuni s-au identificat diferențe între produse de aceeași natură pentru care se propun următoarele compensări:  
- Pentru gestiunea _____________ se fac compensările propuse în ANEXA NR. __; 
- Pentru gestiunea _____________ se fac compensările propuse în ANEXA NR. __; 
  
G. Creanțe 
Creanțele societății s-au verificat prin confirmarea cu terții, prin verificarea fișelor de plătitor și a altor documente care reprezintă confirmare de sold, conform ANEXEI NR. __; 

H. Datorii 
Datoriile societății s-au verificat prin confirmarea cu terții, prin verificarea fișelor de plătitor și a altor documente care reprezintă confirmare de sold, conform ANEXEI NR. __; 
  
Evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut la nivelul valorii actuale, denumită valoare de inventar ținându-se seama de utilitatea bunului , starea acestuia și de prețul pieței funcție de gardul de uzură și caracteristici.  

Aceste concluzii și propuneri vor fi înaintate spre aprobare conducerii societății pentru a se lua decizia finală. 
  
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal. 

Comisia de inventariere: 
  
Responsabil: ___________________ 
Membri:___________________, ___________________, ___________________ 

  
Data: __________